πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 1 Απριλίου 2021

Υποχρεωτικό το τεστ κορωνοϊού για κατηγορίες εργαζομένων για προσέλευση στον τόπο εργασίας

Νέα τροπολογία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή που προβλέπει υποχρεωτικά τεστ για τον κορωνοϊό.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω τροπολογίας, το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δημόσιας υγείας, λόγω του κορονοϊού, μπορεί να ορίζεται, με υπουργική απόφαση, ως προϋπόθεση προσέλευσης στον τόπο παροχής εργασίας, η προηγούμενη διαπίστωση μετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονοϊό, ότι ο απασχολούμενος δεν έχει βρεθεί θετικός σε δοκιμασία διαγνωστικού ελέγχου.

Η υποχρέωση αυτή μπορεί να προβλέπεται για εργαζόμενους που απασχολούνται ιδίως σε κλάδους του λιανεμπορίου, του επισιτισμού, του τουρισμού, της μεταποίησης και των μεταφορών και σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους.

 Οι εργοδότες, οι νόμιμοι, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, τα αρμόδια όργανα των ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, τα αρμόδια όργανα του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς καθώς και οι απασχολούμενοι θα ευθύνονται για την τήρηση της παραπάνω υποχρέωσης, κατά την ίδια διάταξη.

test se ergazomenous

Ειδικότερα με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.Αποσαφηνίζεται ο τρόπος καθορισμού της αποζημίωσης χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν από το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού. Η εν λόγω αποζημίωση είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.

2. Διευκρινίζεται ότι, η πρόσληψη μέχρι τις 31-7-2021, στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.), επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου του ν.4771/2021, διέπεται από τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν.3329/2005 (κατάρτιση ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού προσωπικού, εγγραφή των υποψηφίων στους εν λόγω καταλόγους κ.λπ.).

3. Ορίζεται προσωρινός διοικητής στο ειδικό νοσοκομείο με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», μέχρι τον διορισμό των προβλεπόμενων οργάνων διοίκησής του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

4. α. Ιδρύονται, με υ.α., εμβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναμικότητας άνω των δέκα (10) εμβολιαστικών γραμμών, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού, για την πληρέστερη και ταχύτερη εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.

β. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τη στελέχωση, με κ.υ.α., των ανωτέρω εμβολιαστικών κέντρων, με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο διατίθεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και τον Ερυθρό Σταυρό.

γ. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα αναφορικά με την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, τη λειτουργία, οργάνωση, χωροθέτηση, φύλαξη, καθαριότητα, συντήρηση των ιδρυόμενων εμβολιαστικών κέντρων καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα.

δ. Η έναρξη ισχύος της εν λόγω προτεινόμενης ρύθμισης ανατρέχει στον χρόνο δημοσίευσης του ν.4764/2020.

5. α. Προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού ως προϋπόθεση προσέλευσης στον τόπο παροχής εργασίας ή άσκησης του λειτουργήματος των εν γένει απασχολουμένων, της προηγούμενη διαπίστωση, μετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό, ότι ο απασχολούμενος δεν έχει βρεθεί θετικός σε δοκιμασία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και δεν νοσεί.

[Αιτιολογική – Μπορεί να προβλέπεται για τομείς της αγοράς που επαναλειτουργούν, όπως στους κλάδους του λιανεμπορίου, του επισιτισμού, του τουρισμού, της μεταποίησης και των χερσαίων, ακτοπλοϊκών μεταφορών και αερομεταφορών και στο εκπαιδευτικό προσωπικό πόσης φύσεως εκπαιδευτικών μονάδων, καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας με τους συναρμόδιους Υπουργούς, υποχρέωση για προληπτικό ή περιοδικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19. Οι Υπουργοί εξουσιοδοτούνται να ορίσουν όλους τους διαδικαστικούς κανόνες για την εφαρμογή της ρύθμισης, καθώς και τις κυρώσεις που θα επιβληθούν. Προβλέπεται ότι υπεύθυνοι για την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης είναι εργοδότες, οι, κατά περίπτωση, νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, τα αρμόδια όργανα των ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., τα αρμόδια όργανα των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και οι απασχολούμενοι.]
Το άρθρο 5: αφορά τους επιχειρηματίες και τους εργαζομένους των εκάστοτε κλάδων της οικονομίας που βρίσκονται σε λειτουργία και για τους οποίους απαιτείται η φυσική παρουσία εργαζομένων

β. Ορίζονται οι κατηγορίες εργαζομένων που υπόκεινται κατά βάση στον ως άνω διαγνωστικό έλεγχο καθώς και οι υποχρεώσεις τόσο των ιδίων όσο και των εργοδοτών τους.

γ. Καθορίζονται, μεταξύ άλλων, με κ.υ.α., η διαδικασία και οι φορείς διενέργειας του ελέγχου, οι διοικητικές κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν, τα όργανα επιβολής των κυρώσεων, κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να υπαχθεί στην προαναφερόμενη ρύθμιση.

6.Καταβάλλεται, από τον κρατικό προϋπολογισμό, το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας, στους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η. 1.2021 έως την 30η.4.2021.

Το ανωτέρω επίδομα υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους.

7.Παρατείνονται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία λήξης τους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις (περιορισμός του ύψους αναπροσαρμογής τους, κ.λπ.), οι συμβάσεις μίσθωσης των οριζόμενων τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.

Δείτε αναλυτικά τις διατάξεις

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι προτεινόμενες διατάξεις θα τεθούν στο τέλος του Κεφαλαίου Α του Μέρους Α του σχεδίου νόμου:

Άρθρο 1

Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας, από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID- 19 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης.6.2021, για τον καθορισμό της αποζημίωσης χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά και εν συνόλω από το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τέταρτου της από 25. 2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκκαθαρισμένων υποβολών για νοσηλεία και διαγνωστικές εξετάσεις προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες, με αναγωγή στο χρονικό διάστημα της αναγκαστικής διάθεσης της εκάστοτε δεσμευόμενης καθολικά ή εν μέρει επιχείρησης στο Δημόσιο. Η αποζημίωση του πρώτου εδαφίου είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.

Άρθρο 2

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)-Τροποποίηση άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου ν. 4771/2021 Η παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου του ν. 4771/2021 (Α’ 16) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

2. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α’ 81) έως την 31.7.2021, και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.), χωρίς να απαιτούνται η έκδοση σχετικής έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280) και η εκ των πρότερων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης του φορέα.

Άρθρο 3

Διορισμός προσωρινής διοίκησης του ειδικού νοσοκομείου με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

Μέχρι τον διορισμό των οργάνων διοίκησης του ειδικού νοσοκομείου με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», ορίζεται προσωρινός διοικητής σύμφωνα με τον ν. 4735/2020 (Α’ 197), Κατά τα λοιπά και ειδικά ως προς την ανάδειξη των λοιπών μελών Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (Α’ 81).

Άρθρο 4
Εμβολιαστικά Κέντρα Υψηλής Δυναμικότητας.

1.  Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και προς τον σκοπό της πληρέστερης και ταχύτερης εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, ιδρύονται, με απόφαση του αρμόδιου για την Πολιτική Προστασία Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Υγείας ή του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, εμβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναμικότητας άνω των δέκα (10) εμβολιαστικών γραμμών, τα οποία υπάγονται οργανικά στο Υπουργείο Υγείας και εποπτεύονται οργανωτικά και λειτουργικά απάτη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

2.   Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για την Πολιτική Προστασία Υπουργού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, στελεχώνονται τα εμβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναμικότητας με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό το οποίο διατίθεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τον Ερυθρό Σταυρό.

3.   Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζεται και κάθε ειδικότερο θέμα αναφορικά με την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, τη λειτουργία, οργάνωση, χωροθέτηση, φύλαξη, καθαριότητα και συντήρηση των εμβολιαστικών κέντρων υψηλής δυναμικότητας, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα λειτουργικού και οργανωτικού χαρακτήρα για την εφαρμογή του παρόντος.

4.   Η έναρξη ισχύος του παρόντος ανατρέχει στον χρόνο δημοσίευσης του ν. 4764/2020 (Α’ 27).

Άρθρο 5
Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και σε κάθε περίπτωση έως την 31η.7.2021, δύναται να ορίζεται, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19, ως προϋπόθεση προσέλευσης στον τόπο παροχής εργασίας ή άσκησης του λειτουργήματος των εν γένει απασχολουμένων, η προηγούμενη διαπίστωση, μετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID -19, ότι ο απασχολούμενος δεν έχει βρεθεί θετικός σε δοκιμασία διαγνωστικού ελέγχου.

Η υποχρέωση αυτή μπορεί να προβλέπεται για εργαζόμενους που απασχολούνται ιδίως στους κλάδους του λιανεμπορίου, του επισιτισμού, του τουρισμού, της μεταποίησης και των μεταφορών (χερσαίων, ακτοπλοϊκών και αερομεταφορών) και σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές, ως εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους.

2. Οι εργοδότες, οι, κατά περίπτωση, νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, τα αρμόδια όργανα των ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., τα αρμόδια όργανα των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και οι απασχολούμενοι, ευθύνονται για την τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 1.

3. Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται η διαδικασία και οι φορείς διενέργειας του ελέγχου, η δυνατότητα υποβολής σε αυτοέλεγχο, η κάλυψη της σχετικής δαπάνης, η συχνότητα υποβολής σε διαγνωστικό ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, ο τρόπος διάθεσης των διαγνωστικών δοκιμασιών, ο τρόπος βεβαίωσης της υποβολής σε έλεγχο και των αποτελεσμάτων του, ο τρόπος και η διαδικασία αναγγελίας των αποτελεσμάτων, οι διοικητικές κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν και τα όργανα επιβολής τους, κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να υπαχθεί στην υποχρέωση του παρόντος, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 6
Επίδομα εορτών Πάσχα 2021 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας

1. Στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων τίθεται σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουάριου έως την 30η Απριλίου του τρέχοντος έτους, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Πάσχα του έτους 2021 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους.

2. Για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από την παρ. 1, εφαρμόζεται συμπληρωματικά η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 742).

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα για το έτος 2021 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 7
Παράταση μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων

1. Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, καθώς και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’155), οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, παρατείνεται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία λήξης αυτών, κατόπιν μονομερούς δήλωσης του μισθωτή, η οποία δεσμεύει τον εκμισθωτή, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης της δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές από μισθώματα χωρίς να συνυπολογίζονται για τον σκοπό αυτό ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου. Η μονομερής δήλωση του μισθωτή υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Στην περίπτωση της παρ. 1, η αναπροσαρμογή του μισθώματος για κάθε έτος παράτασης και μέχρι τη λήξη αυτής θα ισούται με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Η αναπροσαρμογή δεν μπορεί να ξεπεράσει το τέσσερα τοις εκατό (4%). Σε περίπτωση αρνητικού πληθωρισμού η ελάχιστη αναπροσαρμογή θα ανέρχεται σε ένα τοις εκατό (1%). Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση μισθώσεως δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον τρόπο διαμόρφωσης του μισθώματος σε περίπτωση παράτασης της συμβατικής διάρκειάς της για οποιονδήποτε λόγο.

3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλες τις μισθώσεις της παρ. 1, στις οποίες εκμισθωτής είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ή το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

https://www.aftodioikisi.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();