πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

Από το Μητρώο τα Οργανογράμματα για την Κινητικότητα

Προσδιορίζονται ακόμη περισσότεροι οι φορείς υποδοχής και τα ρογανωγράμματα συγκροτούνται σύμφωνα με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το άρθο 31 του νέου νόμου σκούπα 4795/2021 με τίτλο «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.Ο νόμος δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 62 Τεύχος Α΄17 Απριλίου 2021.

Παρουσίαση της δομής του νόμου έχουμε κάνει εδώ

Σύμφωνα με το Άρθρο 31
Οργανόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Τροποποίηση των παρ. 1 του άρθρου 4 και παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4440/2016
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 ως υπηρεσιών υποδοχής στο ΕΣΚ είναι η σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προηγούμενη έκδοση Οργανισμών και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των ανωτέρω φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16.».

Τι έλεγε το Άρθρο 4 του ν. 4440/2016 (Α’ 224);
Προϋποθέσεις συμμετοχήςΠροϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο ΕΣΚ είναι η σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προηγούμενη έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16.

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Δημιουργείται σε βάση δεδομένων Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου, των οποίων το προσωπικό απογράφεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.».

Τι έλεγε άρθρο 16 του ν. 4440/2016;
Δημιουργείται σε βάση δεδομένων Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3. Το Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων, τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας. Κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή της και κάθε υπάλληλος με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί.

Κατεβάστε από εδώ όλο το νόμο σκούπα

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();