πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 13 Απριλίου 2021

Δήμοι: Νέο τοπίο στην αναπλήρωση Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών

Τα πάνω – κάτω φέρνει στο νομικό πλαίσιο για την αναπλήρωση των Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης των Δήμων, η βραδινή Τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με το άρθρο 7 της Τροπολογίας, αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου 100 «Αναπλήρωση Προϊσταμένων» του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), που είχε αντικατασταθεί με το αρ.84 του ν.4483/2017.

Δείτε το πριν και το μετά:

ΙΣΧΥΟΝ

« 1. Τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει για περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου.

Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης, κατά το προηγούμενο εδάφιο, το αρμόδιο για το διορισμό όργανο μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

« 1Τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει για περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου.

Το αρμόδιο για το διορισμό όργανο μπορεί, τηρουμένου του προβαδίσματος των βαθμών, να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων.»

 

Στην Αιτιολογική Έκθεση, η Κυβέρνηση υποστηρίζει τα εξής:

«Στον ν.4674/2020 δεν συμπεριλήφθηκε διάταξη που να εναρμονίζει το αρ.100 του ν.3584/2007 περί αναπλήρωσης προϊσταμένων στους ΟΤΑ, με το αντίστοιχο αρ.87 ν.3528/20007 που ισχύει για όλο το ημόσιο τομέα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στους ΟΤΑ η αναπλήρωση του Γενικού Διευθυντή να γίνεται με μοναδικό κριτήριο ποιος προϊστάμενος από τις υποκείμενες Διευθύνσεις έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα διευθυντή. Ιδιαιτέρως για τον Γενικό Διευθυντή του Δήμου (όπου συνήθως προβλέπεται μόνο μία θέση), το θέμα της αναπλήρωσης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και η αντιμετώπισή του με το παρωχημένο και ανελαστικό κριτήριο του ποιος είναι περισσότερο χρόνο διευθυντής, δεν μπορεί να θεωρείται επαρκής αντιμετώπιση, τη στιγμή που αυτή η θέση ευθύνης αντιστοιχεί κατά βάση στον πιο στενό συνεργάτη του δημάρχου »

 

Περιττό να αναφέρουμε πως, δεδομένου ότι η αλλαγή ήρθε Τροπολογία, δεν είναι δυνατόν να ακουστεί εντός του Κοινοβουλίου ούτε η γνώμη των Δημοτικών Υπαλλήλων δια της ΠΟΕ-ΟΤΑ για το εάν συμφωνούν, ούτε η γνώμη των Δημάρχων δια της ΚΕΔΕ για το εάν τυχόν αποτελεί αίτημά τους.

 

Ολόκληρη η Τροπολογία εδώ


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();