πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 6 Απριλίου 2021

Οι τρεις αλλαγές στην Αξιολόγηση Υπαλλήλων με το Νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ

Τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο της αξιολόγησης των Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα, περιλαμβάνει το Νομοσχέδιο – “σκούπα”  του Υπ. Εσωτερικών.

Συγκεντρώσαμε τα σχετικά αποσπάσματα από το άρθρο 36 και το άρθρο 44, καθώς και από την Αιτιολογική Έκθεση:

 Άρθρο 36 « Ρυθμίσεις για τη διενέργεια αξιολόγησης »

I] « Η προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζει το θέμα της αξιολόγησης Υπαλλήλων των οποίων η οργανική θέση είναι σε Φορείς του Δημοσίου όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του ν.4369/2016, αλλά υπηρετούν προσωρινά σε Φορείς όπου εφαρμόζεται ειδικό σύστημα αξιολόγησης. Σκοπός της διάταξης είναι να μη στερούνται οι αξιολογούμενοι Υπάλληλοι των Εκθέσεων αξιολόγησης για τα έτη που τελούν σε απόσπαση, δεδομένου ότι αποτελούν σημαντικό στοιχείο του προσωπικού τους Μητρώου. »

« Στην παρ.7 του αρ.15 του ν.4369/2016 προστίθεται νέο β’ εδάφιο και η παρ.7 διαμορφώνεται ως εξής:

“7. Για τους αποσπασμένους Υπαλλήλους συντάσσονται Εκθέσεις αξιολόγησης από τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών, στις οποίες είναι αποσπασμένοι, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος. Για τους αποσπασμένους Υπαλλήλους σε Υπηρεσίες στις οποίες εφαρμόζεται ειδικό σύστημα αξιολόγησης συντάσσονται Εκθέσεις αξιολόγησης με βάση και το σύστημα αξιολόγησης του παρόντος από τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών στις οποίες είναι αποσπασμένοι. Ειδικά ως προς τους αποσπασμένους Υπαλλήλους σε Γραφεία Βουλευτών ή Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αξιολογητής θεωρείται ο οικείος Βουλευτής ή Ευρωβουλευτής. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 20, 22, 23 και 24.” »

 

ΙΙ] « Η εν λόγω διάταξη ρυθμίζει το θέμα της εξ αποστάσεως διενέργειας της συμβουλευτικής συνέντευξης της αξιολόγησης με τη χρήση ηλεκτρονικών ιδίως μέσων, ώστε να μην κωλύεται η διαδικασία της αξιολόγησης. »

« Το β’ εδάφιο της παρ.1 του αρ.19 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

“1. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο άμεσα ιεραρχικά Προϊστάμενος, ως πρώτος Αξιολογητής, καλεί επί αποδείξει τον Υπάλληλο, προκειμένου να συζητήσει μαζί του τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του, προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί. Στην περίπτωση που η συμβουλευτική συνέντευξη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης, διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως ιδίως με χρήση των σύγχρονων εργαλείων τηλεδιάσκεψης, του τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.” »

 

ΙIΙ] Άρθρο 44 « Σύνταξη Εκθέσεων αξιολόγησης »

« Η προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζει την προθεσμία διενέργειας της αξιολόγησης του προσωπικού του Δημοσίου για την αξιολογική περίοδο του 2019, η οποία αναπροσαρμόζεται λόγω των έκτακτων συνθηκών της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και των μεταλλάξεων αυτού. »

« Η παρ.6 του αρ.79 του ν.4674/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

“6. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, η προθεσμία της περ.α’ της παρ.2 του αρ.16 του ν.4369/2016, όπως τροποποιείται με το αρ.51 του παρόντος, αρχίζει την 15η Ιουλίου 2020 και λήγει την 28η Φεβρουαρίου 2021”. »


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();