πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 12 Μαΐου 2021

Αναγνώριση προϋπηρεσίας Δημοσίων Υπαλλήλων: Γνωμοδότηση ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την αριθμ. 66/2021 Γνωμοδότηση του Δ’ Τμήματός του, απάντησε σε ερώτημα σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου, Υπαλλήλων που είχαν καταθέσει αίτηση για την αναγνώριση πριν από την μετάταξή τους σε ανώτερη κατηγορία / εκπαιδευτική βαθμίδα.

Το ερώτημα αφορούσε την εφαρμογή του αρ.98 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και του π.δ. 69/2016. Είχε υποβληθεί από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και συγκεκριμένα ρωτούσε:

1) Εάν η Διοίκηση δύναται να αναγνωρίσει, σύμφωνα με το αρ.98 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και του π.δ. 69/2016, το χρόνο προϋπηρεσίας Υπαλλήλων μετά τη μετάταξή τους σε ανώτερη κατηγορία, ακόμη και αν παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των αιτήσεων αναγνώρισης μέχρι την εξέτασή τους από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και την ήδη μετάταξή τους σε ανώτερη κατηγορία.

2) Εάν η Διοίκηση δύναται να μην προβεί σε ανάκληση Αποφάσεων αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα, λόγω της παρόδου ικανού χρόνου (πέραν της διετίας) σε συνδυασμό με την δημιουργία πραγματικών καταστάσεων υπέρ των Υπαλλήλων (βαθμολογική εξέλιξη).

 

Το ΝΣΚ έκρινε ομόφωνα τα εξής:

Ι] Στο 1ο ερώτημα, ότι η Διοίκηση δύναται να αναγνωρίσει, σύμφωνα με το αρ.98 του Υ.Κ. και του π.δ. 69/2016, το χρόνο προϋπηρεσίας Υπαλλήλων μετά τη μετάταξή τους σε ανώτερη κατηγορία, ακόμη και αν παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των αιτήσεων αναγνώρισης μέχρι την εξέτασή τους από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και την ήδη μετάταξή τους σε ανώτερη κατηγορία κατά τα ειδικότερα στο σκεπτικό αναφερόμενα,

ΙΙ] Στο 2ο ερώτημα, ότι η Διοίκηση έχει κατά κανόνα διακριτική ευχέρεια ανάκλησης των παρανόμων διοικητικών πράξεων και, κατά την άσκηση αυτής της ευχέρειας στην περίπτωση της ανάκλησης των παρανόμων ευμενών διοικητικών πράξεων αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, δύναται να σταθμίσει και να συνεκτιμήσει τις δυσμενείς για τον καλόπιστο διοικούμενο έννομες συνέπειες.

 

Η αριθμ. 66/2021 Γνωμοδότηση

https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();