πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 11 Μαΐου 2021

Δημόσιο: Οδηγίες για άδειες ειδικού σκοπού, τηλεργασία, self test (εγκύκλιος)

Την εγκύκλιο για την αναστολή των αδειών ειδικού σκοπού αλλά και τη μείωση της τηλεργασίας στο Δημόσιο που είχε προαναγγείλει την Παρασκευή η aftodioikisi.gr, εξέδωσε πριν από λίγο το υπουργείο Εσωτερικών. Στην εγκύκλιο περιέχονται και οδηγίες για τη συνέχιση των self test.
Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων:

 Την επανέναρξη της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, οπότε και μειώνονται οι αντίστοιχοι δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού.

 Το γεγονός ότι πλέον δεν προβλέπεται λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό, οπότε και κατά την τρέχουσα περίοδο δεν υφίσταται πλέον η εκ περιτροπής εργασία.

 Το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της τρέχουσας ΚΥΑ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια, αλλά και βάσει της ιδιαιτερότητας κάθε φορέα σύμφωνα με την αποστολή του και τις αρμοδιότητές του, για το χρονικό διάστημα έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021:

 Θα προσδιοριστεί ο απαιτούμενος αριθμός προσωπικού ανά Τμήμα, όπου αυτό είναι δυνατόν, άλλως σε επίπεδο διεύθυνσης/γενικής διεύθυνσης ή στο σύνολο του φορέα, που πρέπει να προσέρχεται για αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας στο πλαίσιο της ανάγκης για περιορισμό της διασποράς του Covid -19 αλλά και της ανάγκης για συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος.

 Θα μειωθεί κατά 10%σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο ισχύος των μέτρων, το προσωπικό εκείνο που θα παρέχει υποχρεωτικώς τηλεργασία, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων.

 Θα υπάρξει υποχρεωτική προστασία των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

 Θα επανέλθουν υποχρεωτικά στην υπηρεσία οι υπάλληλοι εκείνοι που παρείχαν αυτοπρόσωπη εργασία εκ περιτροπής, τα καθήκοντα των οποίων δεν δύνανται να ασκηθούν εξ αποστάσεως.

 Θα κατανεμηθεί το προσωπικό που προσέρχεται για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας στα τρία υποχρεωτικά ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης που ισχύουν κατά την τρέχουσα πανδημική περίοδο.

 Θα ληφθεί μέριμνα για την εξυπηρέτηση του κοινού, το οποίο εξακολουθεί να εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

 Θα ληφθεί μέριμνα για την τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων και ειδικότερα χρήση μάσκας, απολυμάνσεις, τήρηση πρωτοκόλλου ΕΟΔΥ σε περίπτωση κρούσματος κλπ.

Δ. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού, υπενθυμίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι κάτωθι διευκολύνσεις για τους υπαλλήλους-γονείς, οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις των αρ. 5 και 5Ατης από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020:

α) Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού. Σε περίπτωση εξάντλησης των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος, η τέταρτη ημέρα χρεώνεται, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος ανεξαρτήτως των τυχόν ειδικών προϋποθέσεων χορήγησής της (π.χ. ειδική άδεια 22 ημερών, άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης). Υπενθυμίζεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται συνεχόμενα ή διακεκομμένα βάσει των αναγκών του γονέα – υπαλλήλου, αλλά και του τέκνου του οποίου έχει τη φροντίδα και ανάλογα με τον τρόπο και χρόνο έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Οι τρεις πρώτες ημέρες είτε συνεχόμενες είτε διακεκομμένες, αποτυπώνονται στο οικείο σύστημα καταχώρισης των αδειών του υπαλλήλου ως άδεια ειδικού σκοπού και η τέταρτη ημέρα χρεώνεται ως κανονική άδεια κ.ο.κ. Σε περίπτωση που χωρίς υπαιτιότητα του υπαλλήλου, ιδίως σε περίπτωση που λήξει η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ο υπάλληλος έχει λάβει λιγότερο των τεσσάρων ημερών της άδειας ειδικού σκοπού, οπότε και δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του τετραημέρου, οι ως άνω μία (1) έως τρεις (3) ημέρες απουσίας αποτελούν άδεια ειδικού σκοπού.

β) Παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και είκοσι πέντε (25%) τις εκατό ημερησίως. Υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση της εν λόγω διευκόλυνσης θα πρέπει να αναπληρώσουν τον χρόνο που δεν παρείχαν εργασία (σχετική η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ).

γ) Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο/η υπάλληλος.

δ) Παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι ανωτέρω διευκολύνσεις στους γονείς υπαλλήλους χορηγούνται πλέον ιδίως στις εξής περιπτώσεις:

-Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικής μονάδας ή τμήματος σχολικής μονάδας ή βρεφικού, βρεφονηπιακού ή παιδικού σταθμού ή δομών παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας.

-Σε περίπτωση που το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και παρακολουθεί μαθήματα με τηλεκπαίδευση.

Εξακολουθεί να ισχύει η ειδική άδεια απουσίας για τις υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.
Εξακολουθεί να ισχύει η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού για όσους υπαλλήλους απαιτείται να τεθούν σε περιορισμό λόγω ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος covid 19.

Self test

Αναφορικά με τα self test διευκρινίζεται ότι για την τρέχουσα εβδομάδα και συγκεκριμένα μέχρι τις 16/5/2021, οι υπόχρεοι εργαζόμενοι με φυσική παρουσία δύνανται να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο και να δηλώνουν το σχετικό αποτέλεσμα οποτεδήποτε εντός της περιόδου 10-16/5/2021, εφόσον καθίσταται αντικειμενικά αδύνατο να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και να υποβληθεί το σχετικό αποτέλεσμα προ της πρώτης εργάσιμης ημέρας εκάστου υπαλλήλου. Ως εκ τούτου, για την τρέχουσα ως άνω μεταβατική χρονική περίοδο δεν υφίστανται οι προβλεπόμενες συνέπειες τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για το αρμόδιο όργανο ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι εντός του ως άνω διαστήματος θα έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες και θα έχει δηλωθεί το σχετικό αποτέλεσμα.

Ειδικά για την τρέχουσα εβδομάδα και κατόπιν της επαναλειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, οπότε και οι δικαιούχοι αλλά και υπόχρεοι σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο έχουν αυξηθεί, οι υπάλληλοι του Δημοσίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους και δεν τηλεργάζονται, επισημαίνεται ότι θα είναι σε θέση να προμηθευτούν δύο (2) νέους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους (self tests) από την Πέμπτη 13 Μαΐου έως την Τετάρτη 19 Μαΐου.

Οι συγκεκριμένοι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι αφορούν στις εβδομάδες 10 – 16 Μαΐου και 17 – 23 Μαΐου 2021.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();