πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 29 Μαΐου 2021

Προσωρινές συντάξεις με το ...ζόρι

Τι διευκρινίζει ο ΕΦΚΑ με δύο εγκυκλίους για τη διαδικασία, τον χρόνο καταβολής της προσωρινής σύνταξης και τι συμβαίνει με τους συνταξιούχους που εργάζονται

Υποχρεωτική θα είναι στο εξής η χορήγηση προσωρινής σύνταξης, στους υποψήφιους συνταξιούχους, ανεξάρτητα αν συναινεί ή όχι ο υποψήφιος συνταξιούχος.

Αυτό επισημαίνει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ ενώ με άλλη εγκύκλιο ο ασφαλιστικός φορέας διευκρινίζει το πότε καταβάλλεται η προσωρινή σύνταξη και τι συμβαίνει με τους συνταξιούχους που εργάζονται.

Σε κάθε περίπτωση, για να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και φυσικά να υποβάλει αίτημα ηλεκτρονικό ή γραπτό.

Ο ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει το τοπίο στις προσωρινές συντάξεις με δύο εγκυκλίους, εν αναμονή του κύματος υποβολής αιτήσεων που αναμένεται στο β εξάμηνο του 2021, από ασφαλισμένους οι οποίοι έχοντας συμπληρώσει τα όρια ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης με το παλαιό καθεστώς, σπεύδουν να βγουν στη σύνταξη, φοβούμενοι αλλαγές από το 2022.

Αναλυτικότερα, με την πρώτη εγκύκλιο τονίζεται, πως, καθιερώνεται η υποχρέωση του e-ΕΦΚΑ να χορηγεί πλέον προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου όταν υποβάλλεται έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης για τους εν λόγω ασφαλιστικούς κινδύνους, χωρίς δήλωση συναίνεσης εκ μέρους των υποψήφιων συνταξιούχων.

Δηλαδή, αυτομάτως με την υποβολή τη αίτησης και την πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων θα καταβάλλεται στον δικαιούχο η προσωρινή σύνταξη, με έναρξη καταβολής σε συγκεκριμένο χρόνο.

Ο ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι δεν χορηγείται καθόλου προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος όταν παρέχεται εργασία για την οποία προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης.

Όμως, αν μεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της σχετικής νέας αίτησης του ενδιαφερομένου.

Πότε καταβάλλεται η προσωρινή σύνταξη

Με άλλη εγκύκλιο ο ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι η σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης για την αιτία αυτή υπάρχει δικαίωμα, με την έννοια ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα.

Εάν όμως κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής της αίτησης δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, η έναρξη του δικαιώματος με τα συνεπαγόμενα οικονομικά αποτελέσματα μεταφέρονται στην πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του πρώτου (1ου) μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Αν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι απαραίτητες για τη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, πραγματοποιήθηκαν σε επόμενο ημερολογιακό της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, ως χρόνος έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης ορίζεται η πρώτη ημέρα του επόμενου της συμπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων μήνα.

Επίσης, αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία  για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική απόφαση.

Ο ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι η διάκριση της υπαιτιότητας του ασφαλισμένου είναι καθοριστικό στοιχείο προκειμένου να τεκμηριωθεί ο λόγος απόρριψης της αίτησης συνταξιοδότησης με απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου.

Τέλος ο ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι η ισχύς των νέων διατάξεων αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 24.04.2021. Ωστόσο, η υποχρέωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών  θα πρέπει να καταλαμβάνει τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος που θα υποβληθούν από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας εγκυκλίου στη Διαύγεια, ήτοι από την 24 η Μαΐου 2021.

https://www.sofokleousin.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();