πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

Μεταφέρουν Υπαλλήλους για τις αρμοδιότητες των ζώων συντροφιάς – Στο ΣτΕ το προεδρικό διάταγμα

Στη δημοσιότητα δόθηκε την 6η Μαΐου το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που, ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αφορά τη μεταφορά της αρμοδιότητας περί ζώων συντροφιάς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών.

 Βάσει της περ.α’ της παρ.1 του αρ.1 του π.δ., ένα Τμήμα μεταφέρεται από το ένα Υπουργείο στο άλλο, με τη μεταφορά ρητώς να αφορά όχι μόνο αρμοδιότητες, αλλά και « στο σύνολο των θέσεων και του προσωπικού του μεταφερόμενου Τμήματος ».

 

Ακολουθεί το άρθρο 1 του π.δ.:

« Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών


1. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών:

α) Το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του άρθρου 7 του π.δ. 97/2017 (Α’ 138), το οποίο μετονομάζεται σε Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς.

Η μεταφορά του προηγούμενου εδαφίου αφορά στο σύνολο των θέσεων και του προσωπικού του μεταφερόμενου τμήματος, καθώς και σε εκείνες τις αρμοδιότητες που συνδέονται αποκλειστικά με τα ζώα συντροφιάς, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ενδιαιτημάτων ζώων συντροφιάς, καταφυγίων ζώων συντροφιάς και χώρων εκπαίδευσης ζώων συντροφιάς.

Οι αρμοδιότητες του μεταφερόμενου Τμήματος που συνδέονται με την προστασία των λοιπών ζώων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικών κλινικών, ιατρείων και καταφυγίων λοιπών ζώων, μεταφέρονται στο Τμήμα Προστασίας Παραγωγικών Ζώων και Ζώων Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) από το Τμήμα Εισαγωγών, Εξαγωγών και Ενδοενωσιακού Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του άρθρου 7 του π.δ. 97/2017, οι αρμοδιότητες:

αα) του καθορισμού των υγειονομικών απαιτήσεων για τις εμπορικού και τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς που εισάγονται από τρίτες χώρες ή μετακινούνται από άλλα κράτη μέλη,

ββ) της παρακολούθησης, του συντονισμού και της εποπτείας της εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος TRACES για τα ζώα συντροφιάς, και

γγ) του σχεδιασμού, της εναρμόνισης και της επικαιροποίησης του νομικού πλαισίου που αφορά τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, της έκδοσης σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών εφαρμογής, καθώς και της ενημέρωσης του κοινού.

Οι αρμοδιότητες των υποπερ. (αα), (ββ) και (γγ) ασκούνται από το μεταφερόμενο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της περ. (α).

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός σε θέματα των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται σύμφωνα με την παρ. 1, νοείται εφεξής ο Υπουργός Εσωτερικών. »


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();