πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021

Εξώδικη Δήλωση Διαμαρτυρίας προς τον Δήμαρχο Δημ. Μάρκου, από το Σωματείο Δημοτικών Υπαλλήλων Αρτέμιδος

Την εντονότατη διαμαρτυρία του προς τον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος και τον Δήμαρχο Δημήτρη Μάρκου, εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Δημοτικών Υπαλλήλων Αρτέμιδος μέσω Εξώδικης Δήλωσης η οποία επιδόθηκε από Δικαστικό Επιμελητή την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021«Εντός του νόμιμου πλαισίου λειτουργίας του Σωματείου μας, ήδη από δεκαετίας, σας έχουμε οχλήσει αναφορικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πρώην δημαρχιακό μέγαρο του πρώην Δήμου Αρτέμιδας, επί της λεωφόρου Καραμανλή (κτίρια ΟΤΕ). Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι τα κτίρια αυτά είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ, η δε ακαταλληλότητα αυτών έχει επιβεβαιωθεί από όλες τις αρμόδιες κρατικές Αρχές, αλλά και από τις ίδιες τις υπηρεσίες του Δήμου μας. Εσείς όμως, όντας νόμιμος εκπρόσωπος, καίτοι γνωρίζετε εξ ιδίων την τραγική κατάσταση των κτιρίων, τα οποία εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και των συναλλασσόμενων πολιτών με τις υπηρεσίες του Δήμου, κωφεύετε στις αναφορές μας, αλλά στις συστάσεις των αρμοδίων Αρχών και δεν προβαίνετε σε καμία πράξη για την αποκατάσταση των φθορών και των σοβαρών ελλείψεων που εμφανίζουν τα κτίρια, παρά το γεγονός ότι δημοσίως, τόσο ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και των μελών της Διοίκησης του Σωματείου μας, είχατε δεσμευθεί ότι από τις αρχές Ιουνίου του τρέχοντος έτους θα προβείτε σε πλήρη αποκατάσταση των φθορών των κτιρίων.
Οι εργαζόμενοι, καθημερινώς, αντιμετωπίζουμε πλείστα προβλήματα ένεκα της κάκιστης κατάστασης των κτιρίων, αλλά και της ελλιπούς συντήρησης αυτών, εκθέτοντας τους εαυτούς μας σε επιβαρυντικές για την υγεία και την σωματική ακεραιότητα μας συνθήκες. Είναι πλέον γνωστό σε όλους τους εργαζόμενους, αλλά και την κοινωνία της Αρτέμιδος, ότι τίθενται σοβαρά ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και του κοινού και ότι με τη συμπεριφορά σας αυτή μας εκθέτετε σε πλείστους κινδύνους που αφορούν την υγεία μας και την ασφάλειά μας.

Είναι περιττό, μέσω της παρούσας, να σας γνωρίσουμε εμείς για μία ακόμα φορά τους κινδύνους αυτούς, τις βασικές ελλείψεις που εμφανίζουν τα κτίρια σε υποδομές, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτεταμένες φθορές πλέον είναι εμφανείς δια γυμνού οφθαλμού (εκτεταμένη παρουσία υγρασίας, εμφανείς οπλισμοί, ρηγματώσεις ή/και αποσαθρώσεις οπλισμού, απουσία μόνωσης, μειωμένος φυσικός φωτισμός και αερισμός, κατεστραμμένα ξύλινα κουφώματα). Επιπροσθέτως, γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε πολλά σημεία τα κτίρια φέρουν δομικά υλικά τα οποία είναι ακατάλληλα, όπως αμιαντούχα υλικά, η δε έκθεση των εργαζομένων σε αυτά ενέχει κινδύνους για την υγεία τους. Επίσης, γνωρίζετε πολύ καλά ότι απουσιάζουν έξοδοι κινδύνου, το δάπεδο των κτιρίων σε συνδυασμό με την υγρασία και την εισροή υδάτων είναι μόνιμα ολισθηρό, ιδίως κατά την περίοδο του χειμώνα και δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές προκειμένου να καταστούν τα κτίρια προσβάσιμα σε ΑμεΑ. Τέλος, σας επισημαίνουμε για μία ακόμα φορά και σας θέτουμε προ των ευθυνών σας, οι οποίες είναι αποκλειστικά δικές σας για τη λειτουργία και χρήση δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου, σε χώρο δίπλα από το συνεργείο των μηχανικών, όπως επίσης και για το γεγονός της διατήρησης σε λειτουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων και χώρου εναπόθεσης μπαζών και χωμάτων σε χώρο όπισθεν του τέως Δημαρχιακού Μεγάρου. Όλα τα ανωτέρω τελούν αδιαμφισβήτητα σε γνώση σας, καθώς για τις παράνομες πράξεις σας και τις παραλείψεις σας, έχουν εκδοθεί δελτία ελέγχου/εκθέσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και από την ίδια την Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας, ενώ έχουν επιβληθεί και χρηματικά πρόστιμα σε βάρος του Δήμου.

Διά της παρούσας – για ύστατη φορά – και προς αποφυγή δικαστικών και εξώδικων ενεργειών του Σωματείου μας, στα πλαίσια της καλής πίστης που χαρακτηρίζει το σύνολο των ενεργειών μας και με στόχο τη διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας, πρωτίστως, των συναδέλφων μας, αλλά και των συναλλασσόμενων με τις υπηρεσίες του Δήμου μας πολιτών, σας καλούμε ΑΜΕΣΑ από τη λήψη της παρούσας να προβείτε σε κάθε νόμιμη ενέργεια, στο μέτρα του δυνατού, αντιλαμβανόμενοι πλήρως το μέγεθος και το εύρος των φθορών που φέρουν τα κτίρια, προς το σκοπό της συντήρησης τους, συμμορφούμενοι προς τις υποδείξεις της Επιθεώρησης Εργασίας και της Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Επίσης, εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παρούσας, σας καλούμε να μας κοινοποιήσετε αντίγραφο του συνόλου των εκδοθεισών αδειών, οι οποίες πιστοποιούν τη νόμιμη χρήση και λειτουργία των κτιρίων ως δημόσιας υπηρεσίας, ενδεικτικά δε και ουχί περιοριστικά ζητάμε να μας χορηγήσετε αντίγραφο της άδειας πυρασφάλειας, της άδειας για τη λειτουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων, άδεια λειτουργίας της δεξαμενής πετρελαίου, βεβαιώσεις μηχανικών ή της Υπηρεσίας Δόμησης σχετικά με την απουσία αμιαντιούχων υλικών στα κτίρια και χαρακτηρισμού των κτιρίων ως κατάλληλων για τη χρήση την οποία προορίζονται ως δημόσια κτίρια.

Επειδή η υπομονή όλων μας έχει εξαντληθεί καθώς παρά τις διαβεβαιώσεις σας δεν έχετε προβεί σε καμία ενέργεια για την αποκατάσταση των προαναφερθέντων εκτεταμένων φθορών των κτιρίων.

Επειδή γνωρίζετε πολύ καλά ότι η συμπεριφορά σας αυτή παραβιάζει σειρά διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, ιδίως δε του ΠΔ 16/1996, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας, τις διατάξεις του ν.3850/2010 για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας κ.λπ., ενώ ταυτοχρόνως έχετε υποπέσει σε πράξεις και παραλείψεις οι οποίες αξιολογούνται ποινικά.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ

για την καταχρηστική και παράνομη συμπεριφορά σας

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

Ότι η συμπεριφορά σας αυτή, όπως ανωτέρω αναλυτικώς εκτέθηκε, είναι προδήλως παράνομη, προσβάλλει δε τα δικαιώματα των εργαζομένων του Δήμου και τους εκθέτει σε κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια τους, και κατά συνέπεια δεν είναι πλέον ανεκτή από το Σωματείο μας.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Όπως ΑΜΕΣΑ προβείτε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών των κτιρίων, συμμορφούμενοι πλήρως με τις απαιτήσεις του ΠΔ 16/1996 και την ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, όπως επίσης και στις υποδείξεις της Επιθεώρησης Εργασίας και της Πολεοδομίας του Δήμου, όπως αυτές σας έχουν κοινοποιηθεί (αριθμ. πρωτ. 26925/20.08.2015 έκθεση αυτοψίας τμήματος Πολεοδομίας ΥΔΟΜ, αριθμ. πρωτ. 105883/12.03.2019 έκθεση ΣΕΠΕ, και σειρά δελτίων ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας).

Όπως εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παρούσας, μας κοινοποιήσετε αντίγραφο του συνόλου των εκδοθεισών αδειών, οι οποίες πιστοποιούν τη νόμιμη χρήση και λειτουργία των κτιρίων ως δημόσιας υπηρεσίας, ενδεικτικά δε αντίγραφο της άδειας πυρασφάλειας, της άδειας για τη λειτουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων, άδεια λειτουργίας των δεξαμενών πετρελαίου, βεβαιώσεις στατικής επάρκειας και βεβαιώσεις μηχανικών ή της Υπηρεσίας Δόμησης σχετικά με την απουσία αμιαντιούχων υλικών στο κτίριο και χαρακτηρισμού του κτιρίου ως κατάλληλου για τη χρήση την οποία προορίζεται ως δημόσιο κτίριο.

Όπως, μετά την τακτοποίηση των ανωτέρω, απέχετε από πράξεις και παραλείψεις που εκθέτουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών του Δήμου.

ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ


Ότι είμαστε αναγκασμένοι να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας για την προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των εργαζομένων του Δήμου και ότι προτιθέμεθα να προβούμε σε άσκηση κάθε νόμιμου ενδίκου μέσου ή βοηθήματος ενώπιον των Αστικών, Ποινικών Δικαστηρίων και Αρχών, ιδίως δε την υποβολής μηνυτήριας αναφοράς σε βάρος σας σχετικά με την παράβαση των άρθρων 306 και 259 ΠΚ, ένεκα της ανωτέρω εκτεθείσας συμπεριφοράς σας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Σ.Δ.Υ.Α.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();