πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021

Τηλεργασία και Προσωπικά Δεδομένα: Εκδόθηκαν ερωταπαντήσεις και κατευθυντήριες γραμμές

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την αριθμ. 32/2021 Απόφαση, εξέδωσε «Κατευθυντήριες Γραμμές» ειδικά για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται κατά την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως, ανεξαρτήτως μορφής και είδους απασχόλησης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, με σκοπό να εξειδικευθούν αφενός οι κίνδυνοι, οι κανόνες, οι εγγυήσεις και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, και αφετέρου οι υποχρεώσεις των δημοσίων αρχών και ιδιωτικών φορέων, ως υπευθύνων επεξεργασίας, σε συμμόρφωση προς το θεσμικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Βάσει των ανωτέρω, δημοσίευσε και χρήσιμες Ερωταπαντήσεις.

 

Όπως μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο πλήρες έγγραφο, πρόκειται για 20 ερωτήσεις και απαντήσεις. Για παράδειγμα:

 

- Είναι νόμιμος ο έλεγχος της τήρησης του χρόνου τηλεργασίας από τον εργοδότη ;

- Επιτρέπεται η επιτήρηση του εργαζόμενου με την υποχρέωση συνεχούς λειτουργίας της κάμερας του Η/Υ ή την κοινή χρήση της οθόνης ή την εγκατάσταση και λειτουργία λογισμικού καταγραφής πληκτρολόγησης Keylogger ή την υποχρέωση του εργαζομένου να εκτελεί πολύ τακτικές ενέργειες για να αποδείξει την παρουσία του πίσω από την οθόνη του ;

- Επιτρέπεται η καταγραφή της τηλεδιάσκεψης από τον εργοδότη ;

-  Ποια μέτρα συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της τηλεργασίας συστήνεται στον εργοδότη να λαμβάνει στο πλαίσιο της αρχής της λογοδοσίας ;

 

Ενδεικτικά να αναφέρουμε μόνο την 17η, όπου η Αρχή δίνει απάντησε σε ερώτημα που έχει απασχολήσει στην πράξη, εάν υποχρεούται ο εργαζόμενος στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης να έχει ανοικτή την κάμερα ή αρκεί η συμμετοχή μέσω τουμικροφώνου.

Συγκεκριμένα, απαντά ότι:

«Κατά την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει κατ’ αρχήν να μην προβαίνει σε χρήση συστημάτων λήψης και εγγραφής κινούμενων εικόνων του τηλεργαζόμενου (κάμερα), ούτε να υποχρεώνει τους τηλεργαζόμενους να ενεργοποιούν την σχετική ρύθμιση, εκτός αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.6 του αρ.6 του ν.4807/2021 και έχει προηγουμένως προβεί σε τεκμηρίωση και αξιολόγηση της αναγκαιότητας και προσφορότητας (εκφάνσεις της αρχής της αναλογικότητάς) της εν λόγω επεξεργασίας.

Αντίστοιχα, ο απασχολούμενος εξ αποστάσεως, δικαιούται, κατ΄ εφαρμογή της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, να ενεργοποιεί τη δυνατότητα της χρησιμοποιούμενης πλατφόρμας, για συμμετοχή του σ΄ αυτή μόνο μέσω μικροφώνου, καιόχι συνεχώς κατά τη διάρκεια πραγματοποίησής της μέσω κάμερας, ιδίως όταν συντρέχουν λόγοι που το επιβάλλουν (π.χ. προστασία της ανηλικότητας). Επιπλέον, ο απασχολούμενος εξ αποστάσεως συστήνεται να επιλέγει δυνατότητες της χρησιμοποιούμενης πλατφόρμας που επιτρέπουν την απόκρυψη φόντου (background) με θόλωση ή με προσθήκη εικόνας (virtual background) προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος αποκάλυψης προσωπικών πληροφοριών που μπορεί να προκύψουν από την θέαση.»

https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();