πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021

Εγκύκλιος για το πως προϋπολογίζονται οι πολυετείς υποχρεώσεις των δήμων

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία κοινοποεί τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4811/2021 (Α.108) ́ ́Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις ́ ́, με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παρ. 8 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 (A.143) και παρέχει διευκρινήσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή τους.Με τις συγκεκριμένες διατάξεις απλουστεύθηκαν οι διαδικασίες δημοσιονομικής δέσμευσης στις περιπτώσεις όπου η δημοσιονομική επιβάρυνση δεν προβλέπεται να υφίσταται κατά το έτος διενέργειας προπαρασκευαστικών ενεργειών για την προμήθεια, παροχή υπηρεσιών, μίσθωση ή εκτέλεση δημόσιου έργου. Συγκεκριμένα, δίδεται η δυνατότητα στις περιπτώσεις αυτές να μην εκδίδεται εξαρχής απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, παρά μόνον η απαιτούμενη πολυετής έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης, η οποία θα αφορά το επόμενο ή/και τα επόμενα οικονομικά έτη.

Ειδικότερα, στις νέες διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4811/2021 προβλέπονται τα εξής:
Εφόσον οι αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις αφορούν σε προμήθεια, παροχή υπηρεσιών, μισθώσεις και εκτέλεση δημοσίων έργων του Τακτικού Προϋπολογισμού και προβλέπεται να βαρύνουν τμηματικά ή εξ ολοκλήρου αποκλειστικά το επόμενο οικονομικό έτος ή τα επόμενα οικονομικά έτη, δεν εκδίδεται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το τρέχον έτος.

Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την έκδοση της πολυετούς έγκρισης και πριν από τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών, εκδίδεται βεβαίωση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου φορέα, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, η οποία περιλαμβάνει καταναλογία τα στοιχεία των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 80/2016 (Α 145). Η βεβαίωση αυτή αναρτάται στον διαδικτυακό χώρο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», λαμβάνει μοναδικό αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) που αναγράφεται στο σώμα αυτής και μνημονεύεται στο προοίμιο κάθε διοικητικής πράξης, που σχετίζεται με την πραγματοποίηση της δαπάνης. Η παράλειψη μνείας της βεβαίωσης στο ανωτέρω προοίμιο επιφέρει ακυρότητα των σχετικών διοικητικών πράξεων.

Δείτε εδώ όλη την εγκύκλιο με τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του νόμου
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();