πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021

Ένας χρόνος παράταση στις άδειες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ)

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β’ 3993/30.8.2021) τροποποιήθηκε η ΚΥΑ του 2018 σχετικά με τις άδειες των αθλητικών εγκαταστάσεων.
( Υπενθυμίζεται ότι το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται ιδίως στο αρ.56Β του ν.2725/1999, το οποίο προστέθηκε με το αρ.5 του ν.4479/2017 και τροποποιήθηκε από το αρ.40 του ν.4603/2019 και από το αρ.15 του ν.4726/2020. Εκεί προβλέπεται ότι, αναλόγως της κατηγορίας εγκατάστασης, η άδεια χορηγείται, μεταξύ άλλων, με Απόφαση ΔΗΜΑΡΧΟΥ ή Απόφαση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ )

Συγκεκριμένα λοιπόν, με τη νέα ΚΥΑ αποφασίστηκε:
« Παρατείνουμε την προθεσμία του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) Κοινής Υπουργικής Απόφασης έως 31-8-2022 ».

Το εν λόγω άρθρο 2 στην ΚΥΑ του 2018 όριζε στην αρχική μορφή του: « Η ισχύς των αδειών λειτουργίας που εκδόθηκαν ή ισχύουν έως τη δημοσίευση της παρούσας και λήγουν σε ημερομηνία προγενέστερη της 31ης Αυγούστου 2019, παρατείνεται αυτοδίκαια έως 31-8-2019. Οι υπόλοιπες άδειες ισχύουν κανονικά για όσο χρόνο ορίζεται σε αυτές. Στην παραπάνω παράταση δεν εμπίπτουν οι προσωρινές άδειες λειτουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί μόνο για την κάλυψη συγκεκριμένου αγώνα ή αγώνων. Δεν εμπίπτουν επίσης όσες άδειες λειτουργίας έχουν ανακληθεί για λόγους επικινδυνότητας ή ελλιπούς ασφάλειας αθλουμένων ή θεατών. »

Είχε πάρει δύο ετήσιες παρατάσεις,
- με ΚΥΑ του 2019 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3358), έως 31-8-2020. Εκείνη μάλιστα όριζε πως « Η παρούσα παράταση αποτελεί την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ με έκτακτο και οριζόντιο χαρακτήρα »
- με άλλη ΚΥΑ του 2020 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3473) έως 31-8-2021. Αυτή αντικατέστησε και το περιεχόμενο του εν λόγω άρθρου 2 ως εξής: « Για τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση της παρούσης αθλητικές εγκαταστάσεις, η ισχύς των αδειών λειτουργίας που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν και δεν έχουν ανακληθεί για λόγους επικινδυνότητας ή ελλιπούς ασφάλειας αθλουμένων ή θεατών παρατείνεται έως 31-8-2021. Στην παραπάνω παράταση δεν εμπίπτουν οι προσωρινές άδειες λειτουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί για την κάλυψη συγκεκριμένου αγώνα ή αγώνων. »

Τώρα, λοιπόν, βγήκε πάλι ετήσια παράταση με νέα ΚΥΑ, την οποία μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();