πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο στο Δημόσιο: Τι προβλέπει ο νέος Νόμος

Στην αντικατάσταση του νομοθετικού πλαισίου για το προσοντολόγιο – κλαδολόγιο στο Δημόσιο Τομέα προχώρησε η Κυβέρνηση, με το αρ.52 του νέου Νόμου 4830/2021, που δημοσιεύθηκε το Σάββατο στο Φ.Ε.Κ. Α’ 169/18.9.2021 .Το άρθρο, σύμφωνα με την Έκθεση που συνόδευε τη σχετική Τροπολογία, αντιμετωπίζει «το φαινόμενο του κατακερματισμού των κλάδων προσωπικού στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση».

O AIRETOS.GR υπογραμμίζει ότι το νέο άρθρο αφορά τους Φορείς που υπάγονται στην παρ.1 του αρ.2 του ν.4765/2021.
Εκεί ρητώς αναφέρονται στην περ.γ’ «οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους».

Αναλυτικότερα λοιπόν, ψηφίστηκαν και ισχύουν ως αρ.52 του ν. 4830/2021, τα εξής:
« 1] Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ορίζονται ενιαία για όλους ή για μερικούς Φορείς του Δημόσιου Τομέα που υπάγονται στην παρ.1 του αρ.2 του ν.4765/2021 οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα, κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά, διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου ή ειδικότητας του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους.
Με το διάταγμα του πρώτου εδαφίου δύναται να αντιστοιχίζονται οι υφιστάμενοι κλάδοι και ειδικότητες των ως άνω Φορέων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες και να καθορίζεται η διαδικασία αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων για τους Φορείς της παρ.3.
2] Η Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του αρ.77 του ν.4674/2020 παρακολουθεί την εξέλιξη των αναγκών των Φορέων της παρ.1 και υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών Έκθεση για την ανάγκη τροποποίησης ή μη του Διατάγματος της παρ.1, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών.
3] Εντός 2 μηνών από τη θέση σε ισχύ του Διατάγματος της παρ.1, οι Φορείς ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ σε αντιστοίχιση των κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, καθώς και σε αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων του αρ.16 του ν.4440/2016.
Νέοι Οργανισμοί και Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας εκδίδονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Διάταγμα της παρ.1.
4] Από τη θέση σε ισχύ του Διατάγματος της παρ.1 ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ: 

α) το π.δ. 37α/1987,
β) το π.δ. 22/1990,
γ) το π.δ. 50/2001 και
δ) η παρ.6 του αρ.21 του ν.2738/1999. »

https://www.airetos.gr/
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();