πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021

Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας για δημόσιους υπαλλήλους

Εγινε ΦΕΚ η αποφαση Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/28/οικ.18449 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μ Βορίδη για το το Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας.

Με την απόφαση καθορίζονται:
α) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα.
β) Οι κλάδοι και ειδικότητες στις οποίες ανήκουν οι συμμετέχοντες υπάλληλοι.
γ) Το περιεχόμενο, ο τρόπος, η διάρκεια και η διαδικασία παρακολούθησης.
δ) Η διαδικασία πιστοποίησης και ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται.
Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 4494 Τεύχος Β’ 29 Σεπτεμβρίου 2021

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), σε εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 38 και 39 του ν. 4590/2019 (Α’ 17), αναπτύσσει και εφαρμόζει Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας, που απευθύνεται σε μόνιμους υπαλλήλους και σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων που υπηρετούν σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εφόσον διέπονται, ευθέως ή κατά παραπομπή, από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Ως Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας ορίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης και απόκτησης απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, με βάση την εθνική νομοθεσία και πρακτική, τα διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των διοικητικών και ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων/ουσών με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την επιτάχυνση της υπηρεσιακής τους εξέλιξης.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();