πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Απάντηση ΥΠΕΣ για την αυτοδίκαιη απόλυση Δημοτικών Υπαλλήλων λόγω ηλικίας

Την αυτοδίκαιη απόλυση Δημοτικού Υπαλλήλου αφορά έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο, σχετικά με ερώτημα που έλαβε από Δήμο, σημειώνει τα εξής:

“ Σύμφωνα με τη διάταξη του αρ.155 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει, με τίτλο «Αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας» «1 Ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας του».

Ειδικότερα, για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην απόλυση λόγω ορίου ηλικίας, έχουν δοθεί οδηγίες από την Υπηρεσία μας με την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.24/1069/26252/31-12-2015 (ΑΔΑ71ΖΞ465ΦΘΕ-ΗΣΚ) Εγκύκλιο.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του αρ.155 του Υ.Κ., ορίζεται ότι «Ως ημέρα γέννησης, για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.»

Συναφώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.103 του Υ.Κ. ορίζεται ότι ο υπάλληλος, στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης τίθεται αυτοδίκαια σε αργία. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης και λήγει την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή την ημέρα που δημοσιεύθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον έχει ασκηθεί προσφυγή.

Ενδεικτικά αναφέροντας, σχετική νομολογία (Α.Ι. Τάχος-Ι.Λ. Συμεωνίδης, Άρθρα πρώτο-105, Γ’ Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 1591) αναφορικά με την έννοια της αυτοδίκαιης απόλυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.155 του Υ.Κ. όπως ίσχυε πριν από την τροποποίηση του με τις διατάξεις του ν.4369/2016: «Η εκ της υπηρεσίας αποχώρηση του συμπληρώσαντος 35ετή πραγματική δημόσια υπηρεσία υπαλλήλου, θεωρείται συντελεσθείσα μόλις συντρέξει η προϋπόθεση αυτή και η υπ’ αυτού κατεχόμενη θέση θεωρείται έκτοτε κενή.» (ΣΕ 3448/2002).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει ότι η υπάλληλος για την οποία το ερώτημα, ανεξάρτητα από την πειθαρχική δίωξη, απολύεται αυτοδικαίως εφόσον συμπληρώσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να απολυθεί λόγω ορίου ηλικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.155 του Υ.Κ..

Ως εκ τούτου η αποχώρησή της από την Υπηρεσία θεωρείται συντελεσθείσα από την ημερομηνία, ήτοι 31/12 του έτους κατά το οποίο συνέτρεξαν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, ήτοι η συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας της.

Επισημαίνεται ότι από το σχετικό έγγραφο δεν προκύπτει η υπηρεσιακή κατάσταση της υπαλλήλου κατά την ημερομηνία που συνέτρεξαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αυτοδίκαιη απόλυσή της, ήτοι εάν βρισκόταν σε αυτοδίκαιη αργία ή απασχολείτο στην Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω υπάλληλος στις 31 Δεκεμβρίου 2021 συμπληρώνει το 73ο έτος της ηλικίας της.

Επιπροσθέτως, η αρμόδια Υπηρεσία οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αναφορικά με μισθολογικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα που προκύπτουν για την εν λόγω υπάλληλο και στην έκδοση της σχετικής ατομικής πράξης διαπιστωτικού χαρακτήρα βάσει των διατάξεων που εφαρμόζονται για την προκειμένη περίπτωση. 

 

Το αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26. 29/1236/18373/2021 Έγγραφο


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();