πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021

Δημόσιο: Μπαίνουν κανόνες για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες (ΦΕΚ)

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση του υπουργού Επικρατείας Κυριάκου Πιερρακάκη, σχετικά με τους κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων ζητείται:
Για τις υφιστάμενες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

1. Όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να ελέγξουν αν οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες που πα-ρέχουν κατά τη δημοσίευση της παρούσας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες παρουσιάζονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr-ΕΨΠ). Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τον ιστότοπο gov.gr επιλέγοντας από την αρχική σελίδα τον φορέα και τις υπηρεσίες που παρέχει.

2. Εάν δεν παρουσιάζεται στην ΕΨΠ ο φορέας ή κάποια υπηρεσία του, υποβάλλεται αίτηση από τον φορέα στην Υπηρεσία Συντονισμού ΕΨΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση govgrservices@mindigital.gr. Στην αίτηση ο φορέας γνωστοποιεί τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5 και τα στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο, e-mail, θέση στον φορέα) του υπαλλήλου αρμόδιου για τη συνεργασία με την Υπηρεσία Συντονισμού ΕΨΠ (υπεύθυνος επικοινωνίας). Ο υπεύθυνος επικοινωνίας μπορεί να είναι ένας ανά φορέα ή ανά ψηφιακή δημόσια υπηρεσία. Για τα Υπουργεία υπεύθυνος επικοινωνίας μπορεί να ορί-ζεται υπάλληλος ή ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ψη-φιακής Διακυβέρνησης του άρθρου 9 του ν. 4727/2020.

3. Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί στην ηλεκτρονική διεύθυνση govgrservices@mindigital.gr την Υπηρεσία Συντονισμού ΕΨΠ για κάθε αλλαγή που συντελείται στο περιεχόμενο της αναρτημένης στην ΕΨΠ ψηφιακής δημόσιας υπηρε-σίας, ώστε να εξασφαλίζεται η επικαιροποιημένη πλη-ροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων.
Για τις νέες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην Υπηρεσία Συντονισμού ΕΨΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση govgrservices@mindigital.gr για κάθε νέα ψηφιακή δημόσια υπηρεσία που προτίθενται να υλοποιήσουν. Στην αίτηση περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

α) Όνομα της νέας ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας.

β) Σύντομη περιγραφή της.

γ) Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο (εφόσον έχει εκδοθεί) που αφορά την ψηφιακή δημόσια υπηρεσία.

δ) Σύνδεσμος «Επικοινωνία» με τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα, ώστε να απευθύνονται οι συναλλασσόμενοι-χρήστες της ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας, εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν κάποιο αίτημα υποστήριξης.

ε) Σύνδεσμος «Εγχειρίδιο Χρήσης» με αναρτημένο εγχειρίδιο περιγραφής της διαδικασίας, όπως αυτή θα εκτελείται στην εφαρμογή.

στ) Σύνδεσμος «Συχνές ερωτήσεις» με αναρτημένες συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις.

ζ) Σύνδεσμος «Ανακοινώσεις» με χρήσιμες ανακοινώσεις για τους συναλλασσόμενους- χρήστες της ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας.

η) Στοιχεία επικοινωνίας του επιχειρησιακά υπευθύνου και του τεχνικά υπευθύνου.

θ) Τον κωδικό της διαδικασίας στο Μητρώο Διαδικασιών https://reg-diavlos.gov.gr/αν η διαδικασία έχει ήδη καταχωρισθεί στο Μητρώο.

2. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση τροποποίησης υφιστάμενης διαδικασίας που παρουσιάζεται ήδη στην ΕΨΠ.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();