πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021

Κατάθεση αναφοράς-καταγγελίας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατά της Διοίκησης του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος!

Μετά την πρόσφατη υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Δημοτικών Υπαλλήλων Αρτέμιδος προχώρησε στην υποβολή αναφοράς-καταγγελίας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (πρώην Σώμα Ελεγκτών, Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης) κατά της Διοίκησης του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος (Αριθ. Πρωτ.: 37506 – 12/11/2021).
Το Διοικητικό Συμβούλιο, καταγγέλλει τις παραλείψεις οφειλόμενων ενεργειών του Δημάρχου του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, που οδήγησαν στην ακαταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων που βρίσκονται, επί της Λεωφόρου Καραμανλή (κτίρια ΟΤΕ) στη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος όπου στεγάζονται και λειτουργούν πλήθος Δημοτικών Υπηρεσιών. Η ακαταλληλότητα αυτή έχει επιβεβαιωθεί από όλες τις αρμόδιες κρατικές Αρχές (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Διεύθυνση Πολεοδομίας) αλλά και από τις ίδιες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, όπως προκύπτει από δεκάδες έγγραφα. Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος μη τηρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, θέτει σε κίνδυνο την ζωή και την υγεία των εργαζομένων σε αυτόν, αλλά και των συναλλασσόμενων πολιτών με τις υπηρεσίες του Δήμου, παρά το γεγονός, ότι έχουμε πολλάκις επισημάνει τα υφιστάμενα προβλήματα στον Δήμαρχο, φτάνοντας μάλιστα μέχρι και του σημείου της επιβολής προστίμου στον Δήμο.

Η απαξίωση και αδράνεια του Δήμου και η μη επίδειξη ενδιαφέροντος για την κατάσταση που επικρατεί παρά τις μακροχρόνιες οχλήσεις μας, μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην πρόκληση εργατικού ατυχήματος, καθώς τα κτίρια είναι κυριολεκτικά ετοιμόρροπα.

Όλα τα ανωτέρω τελούν αδιαμφισβήτητα σε γνώση της Διοίκησης του Δήμου, καθώς για τις παράνομες πράξεις και τις παραλείψεις της, ύστερα από ενέργειές μας και καταγγελίες, έχουν εκδοθεί επανειλημμένως δελτία ελέγχου/εκθέσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και από την ίδια την Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας, ενώ έχουν επιβληθεί και χρηματικά πρόστιμα σε βάρος του Δήμου, όπως προαναφέρθηκε. Η συμπεριφορά αυτή της Διοίκησης του Δήμου παραβιάζει σειρά διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Παρόλα αυτά ο Δήμαρχος όχι μόνο αδιαφορεί για την τραγική αυτή κατάσταση των κτιρίων και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και το κοινό που εξυπηρετείται, αλλά επίσης δεν λαμβάνει υπόψιν του καμία από τις παραπάνω συστάσεις και τεχνικούς ελέγχους των υπηρεσιών επιδεικνύοντας παγερή και προκλητική αδιαφορία για ένα τόσο σοβαρό θέμα καθώς απειλείται η σωματική ακεραιότητα και ασφάλεια εργαζομένων και Δημοτών για τους οποίους (υποτίθεται) φέρει ευθύνη ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου.

Η Διοίκηση του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την συντήρηση και επισκευή των άνω εγκαταστάσεων όπως αυτό προκύπτει από το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης που έχει υπογράψει στις 01/06/2006 με την ανώνυμη εταιρία «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ estate». Βάσει του ανωτέρω συμφωνητικού ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο αυτού, είχε μισθώσει τμήμα ενός μεγαλύτερου ακινήτου εμβαδού 18.577 τ.μ. (μαζί με τα κτίρια συνολικού εμβαδού 2.163,47 τ.μ.) από την εκμισθώτρια ανώνυμη εταιρία. Σύμφωνα με το αριθ. 5 παρ. 2 του από 01.06.2006 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, καθ’ όλη την διάρκεια μίσθωσης, η Εκμισθώτρια (Ανώνυμη εταιρία «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ») δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση συντήρησης, αντικατάστασης ή επισκευής ζημιών και βλαβών των εγκαταστάσεων και του τυχόν εξοπλισμού τους, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται και για αυτές αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Μισθωτής (δηλ. ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος»).

Επίσης στο αριθ. 6 παρ. 2 του ιδίου Συμφωνητικού αναφέρεται ρητά ότι: «Ο Μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε φθοράς που προξενήθηκε στο Μίσθιο, συμπεριλαμβανομένων των φθορών από την συνήθη χρήση». Όπως διαφαίνεται από το 01-06-2006 Ιδιωτικό συμφωνικό Μίσθωσης και από το τελευταίο ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφει μεταξύ του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και της «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στις 16-07-2020 και παρατάθηκε η διάρκεια μίσθωσης έως τις 31-05-2024, υπεύθυνος για συντήρηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων συνεχίζει να είναι ο Δήμος, ενώ το μίσθωμα που χορηγείται στην εταιρία ανέρχεται στα 1600 ευρώ μηνιαίως, χρήματα τα οποία χορηγούνται από δημόσιο ταμείο.

Ακόμη, σύμφωνα με το αριθ. 12 του Συμφωνητικού αναφέρεται ότι ο Μισθωτής οφείλει να ασφαλίζει το Μίσθιο σε Ασφαλιστική Εταιρία, με τα ασφάλιστρα να βαρύνουν αποκλειστικά τον Μισθωτή.

Τέλος στο αριθ. 2 παρ. iv και του από 16/7/2020 τροποποιητικού συμφωνητικού μίσθωσης αναφέρεται ότι «ο Μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Μίσθιο με τρόπο ώστε να μη θίγεται η υγεία, η ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών του ακινήτου…» και ότι «ο Μισθωτής οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της όχλησης και της ρύπανσης του περιβάλλοντος…». Όπως αναλύθηκε και παραπάνω ο Μισθωτής – Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος δεν τηρεί τους ως άνω όρους του Συμφωνητικού Μίσθωσης παραβιάζοντας τους συμφωνημένους όρους και θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή των εργαζομένων και του συναλλασσόμενου κοινού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Δημοτικών Υπαλλήλων Αρτέμιδος, προασπίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, επισημαίνει για μία ακόμα φορά ενώπιον των αρμοδίων Επιθεωρητών τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον χώρο εργασίας τους και παρακαλεί για την διερεύνηση της υποθέσεως και την απόδοση των κατά την κρίση τους ευθυνών.

Επίσης, ζητά να εξεταστεί η νομιμότητα και η τήρηση των όσων αναφέρονται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης, από πλευράς Μισθωτή, καθώς η εκμίσθωση γίνεται με δημόσιους πόρους και εμπίπτει των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (αριθ. 83 παρ.1 Ν.4622/2019). Στο πλαίσιο αυτό, υπέβαλε πλήρη σειρά εγγράφων από την οποία επιβεβαιώνεται η παραπάνω περιγραφόμενη κατάσταση, που επικρατεί στις εγκαταστάσεις των κτιρίων.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();