πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021

Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από υπηρεσίες των δήμων (ΦΕΚ)

Τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των ΟΤΑ α΄ βαθμού, προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα:1. Ο προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. δύναται να χορηγείται και από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε χωρίς την απαίτηση αυτοπρόσωπης παρουσίας των ενδιαφερόμενων. Ειδικότερα, στην περίπτωση της μη αυτοπρόσωπης παρουσίας των ενδιαφερομένων οι Υπηρεσίες της παρούσης δύνανται
να συνεργαστούν με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συμμετέχουν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID 19, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού
πρώτου του ν. 4839/2021 για τη συλλογή των απαιτούμενων ταυτοποιητικών στοιχείων. H επεξεργασία των ταυτοποιητικών στοιχείων των δικαιούχων πραγματοποιείται αποκλειστικά για τη χορήγηση Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) προς εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 1 του άρθρου

1. μη επιτρεπόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης ή αξιοποίησής τους.

2. Η χορήγηση του Π.Α.Μ.Κ.Α. σύμφωνα με την παρούσα, πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., στην οποία εισέρχονται εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι (χρήστες) των κοινωνικών υπηρεσιών, των Κέντρων Κοινότητας και των Κέντρων Ένταξης
Μεταναστών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία χορήγησης Π.Α.Μ.Κ.Α. Οι ανωτέρω χρήστες αποτελούν πάσης φύσεως προσωπικό του δημοσίου τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’
βαθμού, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας. Η είσοδος των χρηστών στην πλατφόρμα πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής τους με ειδικούς κωδικούς πιστοποίησης που τους αποδίδονται από την Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

3. Η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία των χρηστών της παρ. 2 και είναι η αρμόδια για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ιδιότητας αυτών ως χρηστών.

4. Oι αρμόδιοι Φορείς για το συντονισμό της διαδικασίας εμβολιασμού, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4839/2021, ορίζουν ένα σημείο επαφής, αρμόδιο για τη συλλογή των στοιχείων των χρηστών και υπεύθυνο για την επικοινωνία με την Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. για τους σκοπούς της παρ. 2.

5. Οι τερματικοί σταθμοί υπολογιστών των χρηστών της παρ. 2 επιλέγονται ώστε να λειτουργούν σε Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

6. Για τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. σύμφωνα με την παρούσα γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε ταυτοποιητικό έγγραφο προσκομίζει το φυσικό πρόσωπο, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 και δεν διενεργείται έλεγχος νομιμότητας παραμονής. Ειδικότερα, ως ταυτοποιητικά έγγραφα δύναται να θεωρηθούν τα ακόλουθα έγγραφα:

α) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, β) ληξιαρχική πράξης γέννησης, γ) διαβατήριο, δ) προσωρινός ή οριστικός τίτλος διαμονής και
ε) άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Τα ανωτέρω έγγραφα γίνονται αποδεκτά από τις διοικητικές δομές της παρ. 1, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε ισχύ. Στα άλλα έγγραφα ταυτοποίησης εντάσσονται, ενδεικτικά, αποφάσεις απέλασης, απορριπτικές αποφάσεις ασύλου στον Α’ ή Β’ βαθμό, αποφυλακιστήρια, υπηρεσιακά σημειώματα της Ελληνικής Αστυνομίας σε περίπτωση αναβολής εκτέλεσης απόφασης απομάκρυνσης.

7. Ο δικαιούχος αναζητεί και ενημερώνεται για τον προσωρινό Α.Μ.Κ.Α. μέσω του ιστότοπου της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

8. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η οποία ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την
Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).


View Fullscreen

https://www.aftodioikisi.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();