πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

Υποχρεωτικώς αποδεκτά σε ΟΤΑ και Δημόσιο τα ιδιωτικά έγγραφα με ψηφιακή βεβαίωση

Νέο τοπίο διαμορφώθηκε και ήδη ισχύει σχετικά με όσα γνωρίζαμε για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των εγγράφων. Η παραδοσιακή διαδικασία ταλαιπωρίας και χασίματος χρόνου μπορεί επιτέλους να γίνει ηλεκτρονικά.

Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξέδωσε την αναγκαία Υπουργική Απόφαση, αλλά και τηνεφαρμοστική Εγκύκλιο, η οποία ρητώς απευθύνεται και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (δια του Υπουργείου Εσωτερικών).

 

Ειδικότερα, ξεκίνησε η λειτουργία δύο νέων ψηφιακών υπηρεσιών μέσω gov.gr:

- της «Ψηφιακής Βεβαίωσης Εγγράφου» και

- της «Ψηφιακής Βεβαίωσης Ιδιωτικού Συμφωνητικού»

Οι δύο αυτές υπηρεσίες αφορούν τα έγγραφα που εκδίδουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και απευθύνονται προς τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα της παρ.57 του αρ.2 του ν.4727/2020 και τους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα.

Τα ιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται μέσω αυτών των νέων εφαρμογών « έχουν την ίδια ισχύ με έγγραφα που φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του αρ.11 του ν.2690/1999, επέχουν θέση έγγραφου τύπου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.160 του Αστικού Κώδικα και γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτά από τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα της παρ.57 του αρ.2 του ν.4727/2020 και τους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (Φορείς-λήπτες) ως τέτοια.

 

Υπογραμμίζουμε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο αφορά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αυτό διότι, στην προαναφερθείσα παρ.57 του αρ.2 του ν.4727/2020 προβλέπεται το εξής:

«Φορείς του Δημόσιου Τομέα: οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του αρ.14 του ν.4270/2014, τα εκτός αυτής ΝΠΔΔ, καθώς και οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005, ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του».

Ως γνωστόν, στο αρ.14 του ν.4270/2014, αναγράφεταικαι ο Υποτομέας των ΟΤΑ, πουπεριλαμβάνει: «αα) τους ΟΤΑ, οι οποίοι αποτελούνται από τους Δήμους (OTA A΄ βαθμού) και τις Περιφέρειες (OTA B΄ βαθμού) και (ββ) τα ΝΠΙΔ και τα ΝΠΔΔ που ανήκουν, ελέγχονται ή χρηματοδοτούνται από τους ΟΤΑ».

 

Αναλυτικότερα, μπορείτε να ενημερωθείτε για κάθε σχετική λεπτομέρεια, στα σχετικά έγγραφα:

- η Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ 5354/18.11.2021)

- η Α.Π. 41115 ΕΞ 2021 Εγκύκλιος

https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();