πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022

Προθεσμία για τις προσλήψεις 2023 - 2026 σε Αυτοδιοίκηση και Δημόσιο

Εγκύκλιος για τον πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2023-2026, εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών την 21η Φεβρουαρίου.Οι Δήμοι και Περιφέρειες υποβάλλουν σχέδια τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα Νομικά τους Πρόσωπα, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην Ενότητα Β της Εγκύκλιου.

Πριν την υποβολή των σχεδίων Πολυετούς Προγραμματισμού από το Δήμο/Περιφέρεια στην εφαρμογή, απαιτείται να έχει προηγηθεί, με ευθύνη του Φορέα που αφορά το σχέδιο, η λήψη των κάτωθι, κατά περίπτωση, Αποφάσεων:

- για θέσεις των Δήμων και των Περιφερειών: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

- για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και των ΝΠΔΔ των Περιφερειών: απόφαση του οικείουΔιοικητικού Συμβουλίου

- για θέσεις των ΝΠΙΔ, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι τα σχέδια κάθε έτους θα πρέπει να καθοριστούν «επί τη βάσει ορθολογικής αξιολόγησης των αναγκών κάθε φορέα, με γνώμονα και τη δυνατότητα κάλυψης της προκαλούμενης δαπάνης από τις εκτιμώμενες πιστώσεις κάθε έτους αναφοράς, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμφωνούν απολύτως με τον ισχύοντα Οργανισμό / Κανονισμό».

Κατά το σκέλος που αφορά στον καθορισμό αναγκών πρόσληψης από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού προσωπικού ΙΔΑΧ, υπενθυμίζεται ότι βάσει του ν.3584/2007 ως ισχύει, οι Πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ μπορούν να έχουν κενές θέσεις ΙΔΑΧ μόνο της ειδικότητας τωνμουσικών, καθώς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό (αρ.168 ΚΚΔΥ).

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να υποβάλουν στο Υπουργείο τον πολυετή προγραμματισμό τόσο για τον ίδιο το Φορέα τους, όσο και για τα Νομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις τους, ως «εποπτεύων» αυτών Φορέας. Για τις Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ και τους Συνδέσμους ΟΤΑ, αρμόδιος για την καταχώρηση των σχεδίων τους στην εφαρμογή, έχει τεθεί είτε ο Δήμος της έδρας τους, είτε η Περιφέρεια, όταν πρόκειται για Νομικό της Πρόσωπο.

Όσον αφορά την προθεσμία υποβολής των σχεδίων πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων, επισημαίνεται ότι η Α’ φάση έχει διάρκεια από την 21η Φεβρουαρίου έως την 8η Μαρτίου, ενώ η Β’ φάση από την 9η Μαρτίου έως την 20η Μαρτίου.


Περισσότερες πληροφορίες στην αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 78/οικ.2689/21.2.2022 Εγκύκλιο.

https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();