πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

Βεβαίωση ΤΑΠ με χρηματική εγγύηση-«μπαλάκι» στους Δήμους η κατάργηση

Χρηματική εγγύηση που θα προκαταβάλουν οι ιδιοκτήτες, υιοθετεί το υπουργείο Εσωτερικών ως μέτρο για την άμεση έκδοση πιστοποιητικού μη οφειλής ΤΑΠ, ώστε να επακολουθήσει ο έλεγχος ακινήτου και οφειλών. Παράλληλα αντί για κατάργηση, παραπέμπεται στους Δήμους να αποφασίσουν την αναστολή της βεβαιώσης ΤΑΠ στην περιοχή τους, ως υποχρεωτικό δικαιολογητικό για κάθε είδους μεταβιβάσεις, σύμφωνα με διάταξεις, που περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ.
Όσον αφορά στην κυβερνητική εξαγγελία για κατάργηση του πιστοποιητικού μη οφειλής ΤΑΠ, το θέμα παραπέμπεται στους ίδιους τους Δήμους, να αποφασίσουν με ισχυρές πλειοψηφίες την αναστολή της έκδοσης του πιστοποιητικού, ως απαραίτητου εγγράφου στις εμπράγματες συναλλαγές.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι: “Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών και τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου, μπορεί να αποφασίζεται η αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεων ακινήτων.”

Με άλλη διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, η απαίτηση για προσκόμιση του προαναφερθέντος δικαιολογητικού παραμένει σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακίνητων. Ωστόσο, με την ίδια διάταξη, θεσμοθετείται η χρηματική εγγύηση, που θα προκαταβάλουν οι ιδιοκτήτες, ως “διέξοδος”, προκειμένου να μην φρακάρουν οι μεταβιβάσεις.

Τι προβλέπει

Ειδικότερα, προβλέπεται, ότι εφόσον υφίσταται αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης εντός τριών ημερών για οποιονδήποτε λόγο ή εφόσον πωλητής/αγοραστής το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον συμβολαιογράφο κατά τον χρόνο σύναψης του συμβολαίου, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (0,3‰) επί της αξίας πώλησης του ακινήτου. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής στον δήμο για λογαριασμό του αγοραστή. Το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού επέχει θέσης βεβαίωσης, σύμφωνα με την υπό διαβούλευση διάταξη.

Εκκαθάριση από το δήμο

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την κατάθεση της εγγύησης, η ταμειακή υπηρεσία του δήμου προβαίνει σε εκκαθάριση της οφειλής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. Βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας που βαίνει προς νομοθέτηση, ο εκάστοτε δήμος είτε βεβαιώνει και εισπράττει το υπόλοιπο της οφειλής με βεβαιωτικούς καταλόγους, είτε επιστρέφει στον πωλητή / αγοραστή εντός δέκα ημερών ως αχρεωστήτως καταβληθέν το τυχόν επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε ως εγγύηση.

Σε βάθος πενταετίας

Βάσει της διάταξης, η εκκαθάριση ανατρέχει σε βάθος πενταετίας. Τυχόν οφειλές πέραν της πενταετίας δεν αναζητούνται και δεν βεβαιώνονται. Σε περίπτωση οφειλής, ο πωλητής ή ο αγοραστής υποχρεούται να εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό είτε εφάπαξ εντός 30 ημερών, είτε σε έως έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ευρώ.

Πρόταση της ΚΕΔΕ

Με τη συγκεκριμένη διάταξη υιοθετείται ουσιαστικά η πρόταση της ΚΕΔΕ, η οποία είχε απορρίψει κατηγορηματικά την ενδεχόμενη κατάργηση του πιστοποιητικού μη οφειλής ΤΑΠ στις μεταβιβάσεις, την οποία είχε εξαγγείλει ο αν. υπουργός κ. Στέλιος Πέτσας από το βήμα του τελευταίου συνεδρίου της ΠΟΜΙΔΑ. Οι δήμοι πρότειναν χρηματική εγγύηση το 0,5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και να ακολουθήσει η ακριβής βεβαίωση του ποσού από τον δήμο, σε μέλλοντα χρόνο, χωρίς να καθυστερήσει η αγοραπωλησία

Η διάταξη

Η διάταξη που αφορά τη νέα διαδικασία, αφορά στο Άρθρο 7 υπό τον τίτλο Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων – Αντικατάσταση παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993, η οποία περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες διατάξεις». Το εν λόγω νομοσχέδιο είναι αναρτημένο σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022 και ώρα 23:30.

Ειδικότερα αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 7 Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων – Αντικατάσταση παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993

Η παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62) αντικαθίσταται ως εξής:
«18. α. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακίνητων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), άλλως η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η βεβαίωση αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον πωλητή, εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει για ένα (1) έτος από την έκδοσή της. Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου.
β. Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο πωλητής ή σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης της περ. α) εντός τριών (3) ημερών για οποιονδήποτε λόγο, ο πωλητής έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον συμβολαιογράφο κατά τον χρόνο σύναψης του συμβολαίου, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (0,3‰) επί της αξίας πώλησης του ακινήτου. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής στον δήμο για λογαριασμό του αγοραστή. Το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού του πρώτου εδαφίου επέχει θέσης βεβαίωσης κατά την περ. α). Οι δήμοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τους λογαριασμούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους.
γ. Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο αγοραστής ή σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης της περ. α) εντός τριών (3) ημερών για οποιονδήποτε λόγο, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον συμβολαιογράφο κατά τον χρόνο σύναψης του συμβολαίου, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3‰) επί της αξίας πώλησης του ακινήτου. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής στον δήμο για λογαριασμό του αγοραστή. Το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού του πρώτου εδαφίου, επέχει θέσης βεβαίωσης κατά την περ. α). Οι δήμοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τους λογαριασμούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους.
δ. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κατάθεση της εγγύησης, η ταμειακή υπηρεσία του δήμου προβαίνει σε εκκαθάριση της οφειλής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και είτε βεβαιώνει και εισπράττει το υπόλοιπο της οφειλής με βεβαιωτικούς καταλόγους, είτε επιστρέφει στον πωλητή, κατά την εφαρμογή της περ. β), ή στον αγοραστή, κατά την εφαρμογή της περ. γ) εντός δέκα (10) ημερών ως αχρεωστήτως καταβληθέν το τυχόν επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε ως εγγύηση. Η εκκαθάριση ανατρέχει σε βάθος πενταετίας. Τυχόν οφειλές πέραν της πενταετίας δεν αναζητούνται και δεν βεβαιώνονται. Σε περίπτωση οφειλής, ο πωλητής ή ο αγοραστής υποχρεούται να εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό είτε εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών, είτε σε έως έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα πενήντα (50) ευρώ, άλλως εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [ν.δ. 356/1974 (Α’ 90)].
ε. Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών και τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου, μπορεί να αποφασίζεται η αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεων ακινήτων. Η ως άνω απόφαση επέχει θέση βεβαίωσης κατά την περ. α) του παρόντος.».

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();