πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

Δημόσιο: Εκκίνηση στην αξιολόγηση –Όλες οι κρίσιμες ημερομηνίες-«σταθμοί»

Εγκύκλιος με επείγον χαρακτήρα που ανάρτησε το υπουργείο Εσωτερικών στην «Διαύγεια» και υπογράφεται από τη γενική γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, δίνει επίσημη εκκίνηση στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων για το έτος (αξιολογητική περίοδος) 2021, καθορίζοντας και τις προθεσμίες των επιμέρους σταδίων. Όλη η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για την αξιολόγηση.

Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας έχει ως εξής:

 • Από 1/3/2022 έως 29/4/2022 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.
 • Από 2/5/2022 έως 27/5/2022 ο Αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και την υποβάλει.
 • Από 30/5/2022 έως 16/09/2022 ο Αξιολογητής Α΄ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά. Ειδικότερα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα:

-από 30/5/2022 έως 8/7/2022 ο Αξιολογητής Α’ διενεργεί τη Συμβουλευτική Συνέντευξη, συμπληρώνει τα Βασικά Σημεία της Συνέντευξης στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλει.

-από 11/07/2022 έως 17/07/2022 ο Αξιολογούμενος υποβάλλει τυχόν Απόψεις-Αντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και την υποβάλει.

-από 18/07/2022 έως 16/09/2022 ο Αξιολογητής Α’ συμπληρώνει τη βαθμολογία στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλλει.

 • Από 19/09/2022 έως 31/10/2022 ο Αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και την υποβάλει.
 • Από 1/11/2022 έως 31/12/2022 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού διενεργεί τον έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης και προβαίνει στην καταχώριση των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο:


Προϋποθέσεις Αξιολόγησης

Σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο, κατά την καταχώριση των στοιχείων αξιολογούμενων και αξιολογητών, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις κάτωθι περιπτώσεις:

 • Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για έξι (6) τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με σχετική απόφαση ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία.
 • Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, μπορεί να συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών υπηρεσίας.
 • Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα αξιολόγησης δύναται να συμπληρώνεται και σε διακριτά επιμέρους χρονικά διαστήματα εντός της αξιολογικής περιόδου.
 • Στις περιπτώσεις υπαλλήλων που δε συμπλήρωσαν το απαραίτητο χρονικό διάστημα υπηρεσίας εντός της αξιολογικής περιόδου, η καταχώριση στο σύστημα γίνεται με την ένδειξη «κώλυμα» στο πεδίο “Κατάσταση” και δεν απαιτείται η συμπλήρωση των πεδίων Α’ και Β ́Αξιολογητή. Ειδικά για τους υπαλλήλους που δεν εργάστηκαν καθόλου μέσα στο έτος αξιολόγησης (π.χ. μακροχρόνια αναρρωτική άδεια, άδεια ανατροφής κ.λπ.) στα πεδία “Ημ/νία Από” και “Ημ/νία Έως” συμπληρώνονται οι ημερομηνίες 1/1/2021 και 2/1/2021 αντίστοιχα.
 • Στις περιπτώσεις υπαλλήλων που υπηρετούσαν σε γραφεία βουλευτών αρμόδιες για την καταχώριση των στοιχείων αξιολογούμενων – αξιολογητών είναι οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά.
 • Στις περιπτώσεις υπαλλήλων που υπηρετούσαν με απόσπαση κατά την αξιολογική περίοδο του έτους 2021 συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, στις οποίες ήταν αποσπασμένοι. Αρμόδιες για την καταχώριση των στοιχείων τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης είναι οι Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού των Υπηρεσιών που υπηρετούσαν με απόσπαση κατά την αξιολογική περίοδο του έτους 2021.
 • Για τους αποσπασμένους υπαλλήλους σε υπηρεσίες στις οποίες εφαρμόζεται ειδικό σύστημα αξιολόγησης συμπληρώνονται εκθέσεις αξιολόγησης με βάση και το σύστημα αξιολόγησης του ν.4369/2016 από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών στις οποίες είναι αποσπασμένοι (παρ 7 άρθρου 15 ν. 4369/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/Α ́). Προκειμένου να διενεργηθεί ηλεκτρονικά η αξιολόγηση σε αυτές τις περιπτώσεις η καταχώριση του ορισμού αξιολόγησης πρέπει να γίνει από το φορέα της οργανικής θέσης του αποσπασμένου υπαλλήλου σε αυτό το Στάδιο.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();