πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

Τι ισχύει για τη μοριοδότηση μεταπτυχιακών στις κρίσεις Προϊσταμένων (Εγκύκλιος)

Το Υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν ερωτημάτων που δέχεται, εξέδωσε Εγκύκλιο αναφορικά με τη μοριοδότηση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που κατέχουν οι Υπάλληλοι–υποψήφιοι κατά τη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με τα αρ.84–86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., ν.3528/2007, ως ισχύει).
Υπογραμμίζουμε ότι απευθύνεται και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Πέραν του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, που περιγράφεται αναλυτικά, το Υπουργείο παραθέτει και παραδείγματα:

 

Υποψήφιος/α που κατέχει έναν ή περισσότερους αδιάσπαστους τίτλους σπουδών (integrated masters) και έναν ή περισσότερους μεταπτυχιακούς τίτλους τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, αποκτηθέντες μετά τη λήψη του βασικού τίτλου, μοριοδοτείται κατά περίπτωση ως εξής:


Ι] Αν ένας ή όλοι οι κατεχόμενοι από τον υποψήφιο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών είτε έχουν αποκτηθεί μετά το βασικό τίτλο σπουδών του υποψηφίου είτε ενσωματώνονται σε αυτόν, κριθούν συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, η μοριοδότηση πραγματοποιείται ως εξής:

- 200 μόρια για τον 1ο συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί μετά το βασικό τίτλο σπουδών, καθώς αυτός προτάσσεται σε κάθε περίπτωση και

- 50 μόρια για όλους τους άλλους αθροιστικά ανεξαρτήτως της συνάφειας των τίτλων αυτών ή του εάν έχουν αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου ή ενσωματώνονται σε αυτόν.

Σύνολο: 250 μόρια

 

ΙΙ] Αν κριθεί συναφής ένας ή όλοι οι ενσωματωμένοι στο βασικό τίτλο σπουδών μεταπτυχιακοί τίτλοι που κατέχει ο υποψήφιος, και όλοι οι υπόλοιποι κριθούν μη συναφείς, η μοριοδότηση πραγματοποιείται ως εξής:

- 150 μόρια για τον συναφή ενσωματωμένο και

- 50 μόρια για όλους τους άλλους αθροιστικά ανεξαρτήτως της συνάφειας των τίτλων αυτών ή του εάν έχουν αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου ή ενσωματώνονται σε αυτόν.

Σύνολο: 200 μόρια

 

ΙΙΙ] Αν όλοι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που κατέχει ο υποψήφιος κριθούν μη συναφείς με βάση το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, η μοριοδότηση πραγματοποιείται ως εξής:

- 70 μόρια για τον πρώτο τίτλο ανεξαρτήτως εάν έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου ή ενσωματώνεται σε αυτόν.

- 50 μόρια για όλους τους άλλους αθροιστικά ανεξαρτήτως εάν έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου ή ενσωματώνεται σε αυτόν.

Σύνολο: 120 μόρια

 

Αναλυτικότερα, στην ΔΙΔΑΔ/Φ.35.56 /2750/οικ.2351/15.2.2022 Εγκύκλιο


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();