πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022

Δήμοι –Επιλογή Προϊσταμένων: Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι (λίστα)

Συγκεκριμένες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν θέσεις προϊσταμένων στους Δήμους, σύμφωνα με αναλυτική εγκύκλιο που έχει εκδώσει το υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κάλυψης των συγκεκριμένων στελεχιακών θέσεων.
Οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με την θέση και ειδικότερα η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

1. Για τις θέσεις Γενικών Διευθυντών οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να:

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος, ή

β) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη, ή

γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθμό Α` με πλεονάζοντα χρόνο οκτώ (8) τουλάχιστον έτη στον βαθμό αυτόν και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3) τουλάχιστον έτη, ή

δ) κατέχουν τον βαθμό Α` με πλεονάζοντα χρόνο δέκα (10) τουλάχιστον έτη στον βαθμό αυτόν και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου για πέντε (5) τουλάχιστον έτη, εκ των οποίων δύο (2) έτη σε Διεύθυνση

2. Για τις θέσεις Διευθυντών οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να:

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) τουλάχιστον έτος, ή

β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν τον βαθμό Α` με πλεονάζοντα χρόνο έξι (6) τουλάχιστον έτη στον βαθμό αυτόν και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για ένα (1) τουλάχιστον έτος, ή

γ) κατέχουν τον βαθμό Α` και έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3) τουλάχιστον έτη συνολικά, ή

δ) κατέχουν τον βαθμό Α` με πλεονάζοντα χρόνο δέκα (10) τουλάχιστον έτη στον βαθμό αυτόν.

3. Για τις θέσεις Τμηματαρχών οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να:

α) κατέχουν τον βαθμό Α` και έχουν τρία (3) έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, ή

β) έχουν τον βαθμό Α` και έχουν ασκήσει για ένα (1) τουλάχιστον έτος καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος.

Στην εγκύκλιο περιλαμβάνεται, ανάμεσα στις παραπάνω προϋποθέσεις, και το κριτήριο της αξιολόγησης, ωστόσο τονίζεται επίσης –στην ίδια εγκύκλιο- η πρόβλεψη του νόμου ότι: «Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, η αξιολόγηση, ως προϋπόθεση επιλογής, δεν λαμβάνεται υπόψη».

Όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, η αξιολόγηση δεν «μετρά» ούτε στα κριτήρια πάνω στα οποία θα κριθούν οι υποψήφιοι.

Τα κριτήρια

Οι κρίσεις θα γίνουν πάνω στα εξής κριτήρια:
α) Τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης

β) Εργασιακή εμπειρία και άσκησης καθηκόντων ευθύνης


Κάθε ομάδα κριτηρίων μπορεί να δώσει στον υποψήφιο 1.000 μόρια το ανώτατο όριο. Οι ομάδες μεταξύ τους είναι σχεδόν ισοβαρείς με τη συνέντευξη να δίνει ένα ποσοστό κατά τι μεγαλύτερο.

Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός μορίων που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή :
33% στην περίπτωση της ομάδας Α
33% στην περίπτωση της ομάδας Β
34% στην περίπτωση της ομάδας Γ

Κωλύματα υποψηφιότητας

Επίσης σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, δεν επιτρέπεται:
να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ΚΚΔΚΥ αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υ.Κ.

Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων

Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 87 και 88 του ΚΚΔΚΥ, πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο: «όσον αφορά στο κώλυμα της παρ. 4β του άρθρου 87 του ΚΚΔΚΥ, δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο, λόγος για τον οποίο οι Διευθύνσεις Διοίκησης οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί το αρμόδιο Συμβούλιο επιλογής ή το αρμόδιο όργανο τοποθέτησης προϊσταμένων στην περίπτωση που ανακύψει το εν λόγω κώλυμα του υποψηφίου.

Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του ΚΚΔΚΥ ο προβλεπόμενος κατά περίπτωση απαιτούμενος χρόνος άσκησης καθηκόντων, καθώς και ο κατά περίπτωση απαιτούμενος πλεονάζων χρόνος στον βαθμό πρέπει κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας να είναι ακριβώς ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 87 του ΚΚΔΚΥ χωρίς να επιδέχεται στρογγυλοποίησης, ελλείψει σχετικής προς τούτο πρόβλεψης. Αντίθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ.3β περ (ββ) του ΚΚΔΚΥ ο χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης που είναι μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται ως πλήρης μήνας για τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής».

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών:'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();