πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Κυριακή 17 Απριλίου 2022

Κινητικότητα: Αντιμέτωποι με κυρώσεις όσοι δεν εμφανισθούν στην υπηρεσία που μετατάχθηκαν

Ο χαρακτήρας των μετακινήσεων των δημοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας είναι μεν εθελοντικός, αλλά δεν αφήνει… δεύτερες σκέψεις για κάποιον που ζήτησε και πέτυχε μια μετάταξη ή απόσπαση σε άλλη θέση εργασίας. Σύμφωνα με το νόμο, αν εγκριθεί το αίτημα μετακίνησης ενός υπαλλήλου και ο αιτών δεν εμφανιστεί εμπρόθεσμα στη νέα του θέση εργασίας, τότε επιβάλλονται κυρώσεις.
Οι κυρώσεις προβλέφθηκαν με το νόμο 4807/2021 (άρθρο 27, παρ. 4) προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιστατικά που είχαν εμφανιστεί στο παρελθόν, με κάποιους αιτούντες μετάταξη να εμφανίζονται στη νέα τους υπηρεσία, παρότι είχε εγκριθεί το αίτημά τους.

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, από την στιγμή που ο υπάλληλος λάβει την πράξη μετάταξης ή απόσπασης στα χέρια του (η πράξη απόσπασης θα έχει κοινοποιηθεί ταυτόχρονα στον φορέα υποδοχής) έχει προθεσμία 10 ημερών να εμφανιστεί στη νέα του υπηρεσία και να αναλάβει καθήκοντα. Αρκετά μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο δίνεται για τις μετακινήσεις υπαλλήλων των ΚΕΠ προς άλλους φορείς, όπου σύμφωνα με το νόμο «η προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας είναι δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση, διάστημα εντός του οποίου ο οικείος Δήμαρχος μεριμνά για την κάλυψη της κενωθείσας θέσης, προκειμένου να μην μειωθεί ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων».

Στην περίπτωση κάποιος υπάλληλος παραβεί την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας ή η απόφαση μετακίνησής του ανακληθεί, έπειτα από δικό του αίτημα, «για λόγους που δεν αφορούν τη νομιμότητα της πράξης» – αναφέρει ο νόμος- τότε θα του «απαγορευθεί» η δυνατότητα μετακίνησης, με απόσπαση ή μετάταξη, για χρονικό διάστημα δύο ετών. Από το «απαγορευτικό» εξαιρούνται μετακινήσεις για λόγους υγείας.

Αναλυτικότερα, ολόκληρο το άρθρο 27:

«4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης η υπηρεσία υποδοχής ενημερώνει εντός τριών (3) ημερών τον επιλεγέντα υπάλληλο, καθώς και την υπηρεσία προέλευσής του, καλώντας τους να υποβάλλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έκδοση της πράξης μετάταξης ή απόσπασης, εφόσον αυτά δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας. Σε περίπτωση που εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση ο υποψήφιος παραιτείται ή δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων ή η υπηρεσία προέλευσης προσκομίσει δικαιολογητικά, από τα οποία βεβαιώνεται η μη πλήρωση των νομίμων προϋποθέσεων για τον επιλεγέντα, η υπηρεσία του φορέα υποδοχής ενημερώνει αμελλητί το τριμελές όργανο του άρθρου 7 για την υπόδειξη του επικρατέστερου επιλαχόντα σύμφωνα με το πρακτικό επιλογής της παρ. 3. Κατόπιν, η πράξη μετάταξης ή απόσπασης εκδίδεται αμελλητί από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής και κοινοποιείται επίσης αμελλητί στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση. Σε περίπτωση απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου από ΚΕΠ η προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας είναι δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση, διάστημα εντός του οποίου ο οικείος Δήμαρχος μεριμνά για την κάλυψη της κενωθείσας θέσης, προκειμένου να μην μειωθεί ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων. Αν υπάλληλος παραβεί την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας εντός της ως άνω κατά περίπτωση προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας ή η απόφαση μετακίνησης ανακληθεί, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου, για λόγους που δεν αφορούν τη νομιμότητα της πράξης, δεν επιτρέπεται να αποσπαστεί ή να μεταταχθεί με γενικές ή ειδικές διατάξεις προ της παρόδου δύο (2) ετών από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7.».

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();