πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

Μέχρι 2 Σεπτεμβρίου συλλογή στοιχείων για τα αδέσποτα

H Ειδική Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών απέστειλε έγγραφο προς τους Δήμους με την ένδειξη “ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ” και με θέμα: «Συλλογή στοιχείων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Στην επιστολή της αναφέρει:

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ ́αριθμ. 2005/9-6-22 Απόφαση των Πρωθυπουργού, Αν. Υπουργού
Οικονομικών και Υπουργού Εσωτερικών (Β ́2932), συστάθηκε η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς στο Υπουργείο Εσωτερικών, προς τον σκοπό της συστηματικής παρακολούθησης και εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου, που δημιουργήθηκε με τον ν. 4830/2021 (Α’ 169) για την προστασία και διαχείριση των ζώων συντροφιάς, με απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ευζωίας αυτών. Η Ειδική Γραμματεία υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών.
Στην Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς υπάγεται το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς, της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 32195/19-5-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών» (Β’ 2655).

Επίσης, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 του ν.4830/21, «Αρμόδιες αρχές για τη φροντίδα, την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι οι δήμοι, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων εντοπίζονται τα αδέσποτα ζώα,….», ενώ σύμφωνα με την παρ.3 του ιδίου άρθρου στην Υπηρεσία μας, μεταξύ άλλων, έχει ανατεθεί ο συντονισμός και η ευθύνη για τη γενικότερη πρόοδο στο θέμα της αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από του δήμους.
Βάσει των ανωτέρω και προκειμένου να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε το συνημμένο πίνακα σε μορφή excel, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ch.tsoumpos@ypes.gr, έως την Παρασκευή, 02-9-2022. To συνημμένο αρχείο (excel) μπορεί να αναζητηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διαδρομή https://www.ypes.gr/eggrafa/.
Παρακαλούμε για την πλήρη, έγκυρη και έγκαιρη καταχώρηση σε όλα τα πεδία του πίνακα, εντός της τιθέμενης προθεσμίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα και εγκυρότητα των συλλεχθέντων στοιχείων, .
Αναμένοντας τη συνεργασία σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΣΧΕΤΙΚΑ:
(α) Ο ν. 4830/2021 (Α’ 169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα “AΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(β) Η με αρ. πρωτ. 39343/15-6-2022, υπ. αριθμ. 377, εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:9ΓΟΕ46ΜΤΛ6-ΒΕΦ) «Διευκρινίσεις επί διοικητικών θεμάτων σε εφαρμογή διατάξεων του N. 4830/2021 “Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα “ΑΡΓΟΣ”»

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();