πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Νέες διατάξεις για τα ζώα συντροφιάς

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωνει ότι με το 4964/2022 (Α ́136) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.» ψηφίστηκαν τα άρθρα 166 και 167 που αφορούν τις ακόλουθες θεματικές:
Α. Άρθρο 166 του ν. 4964/2022 – Λειτουργία Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς.

Με τις διατάξεις του άρθρου 166 του ν. 4964/2022 τροποποιείται η παρ.6 του άρθρου 46 του ν. 4830/2021 και διαμορφώθηκε ως εξής: «6. Λειτουργούντα κατά τη 18η.9.2021 καταφύγια υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 έως τις 30.9.2023. Αποφάσεις σφράγισης καταφυγίων αναστέλλονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εκτός αν διαπιστωθεί από έκθεση των αρμοδίων οργάνων ότι απειλείται η ζωή των φιλοξενούμενων ζώων. Καταφύγια που έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι την 18η.9.2021, υποχρεούνται να συμμορφωθούν
προς τις υποχρεώσεις των άρθρων 28 και 29 έως τις 30.9.2023.»

Β. Άρθρο 167 του ν. 4964/2022 – Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.

Με τις διατάξεις του άρθρου 167 του ν. 4964/ 2022 τροποποιήθηκε η παρ.18 του άρθρου 4 του ν 4830/2021 και η παρ.18 διαμορφώθηκε ως εξής: «18. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεπικουρεί τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε κάθε αναγκαίο θέμα για την υλοποίηση του ΕΜΖΣ και συνεργάζεται για τη μετάπτωση των δεδομένων από την υπάρχουσα «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση» που περιλαμβάνει τους κωδικούς σήμανσης, τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των ζώων συντροφιάς που έχει καταγράψει από την ημερομηνία ανάθεσης σε αυτό της τήρησης της «Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης» μέχρι την ημερομηνία παράδοσής της στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην υπάρχουσα «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση» της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προστίθενται τα εξής νέα πεδία: «δείγμα γενετικού υλικού» και «ανάδοχος».

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ypes.gr και στους παρακάτω υπαλλήλους.

Β Μασούρα 213136-4036
Λ. Κουτσούκου 213136-4362
Ι. Βλάχου 213136- 4532
Χ. Τσουμπός 213136- 4371

Το παρόν μπορείτε να την αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διαδρομή: https://www.ypes.gr/eggrafa/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();