πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

Δημόσιο: Πότε μπαίνει τέλος στις αποσπάσεις για λόγους υγείας (νομοσχέδιο)

Τέλος στις αποσπάσεις για λόγους υγείας σε δόκιμους υπαλλήλους «αν οι επικαλούμενοι λόγοι υγείας προϋπήρχαν του διορισμού του υπαλλήλου ή έχουν ληφθεί υπόψη για τον διορισμό του», βάζει το υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 69 του ν/σ: «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, Απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπεται ότι: «Ειδικά κατά την εξέταση του αιτήματος δοκίμου υπαλλήλου λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας αν οι επικαλούμενοι λόγοι υγείας είναι επιγενόμενοι του διορισμού του ή προϋπήρχαν ή έχουν ληφθεί υπόψη για το διορισμό του υπαλλήλου. Αν οι επικαλούμενοι λόγοι υγείας προϋπήρχαν του διορισμού του υπαλλήλου ή έχουν ληφθεί υπόψη για τον διορισμό του, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη».

Το γεγονός έχει προκαλέσει ανησυχία ανάμεσα σε εκατοντάδες δόκιμους υπαλλήλους της προκήρυξης 3Κ, οι οποίοι έχουν αποσπαστεί σε άλλους δήμους για λόγους υγείας. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η «Εργατική Αντεπίθεση» «δυστυχώς στο μάτι του κυκλώνα , φαίνεται, ότι μπαίνουν ΚΑΙ οι ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ (Αρ.7 Παρ 5) του νόμου ν.4440/2016. Μέχρι στιγμής στο, προς διαβούλευση, σχέδιο νόμου ΔΕΝ διευκρινίζεται ΡΗΤΑ εάν αφορά περιπτώσεις Συναδέλφων που έχουν ήδη αποσπαστεί σε άλλον ΟΤΑ (π.χ περιπτώσεις αποσπάσεων διορισμένων με την προκήρυξη 3κ/2018) ή θα αφορά ΜΟΝΟ όλους όσους επιδιώκουν αποσπάσεις, για λόγους υγείας, εφεξής και δεν έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του ΜΟΝΙΜΟΥ υπαλλήλου , αφού βρίσκονται ακόμα σε καθεστώς δοκιμαστικής περιόδου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ ΤΟ Άρθρο 69

Αιτήματα μετακίνησης υπαλλήλων και επίκληση λόγων υγείας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 5 και παρ. 5 άρθρου 7 ν. 4440/2016

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας είναι επταμελής και αποτελείται από τους εξής: (α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ ως Πρόεδρο που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ με τον αναπληρωτή του, (β) ένα (1) μέλος του ΑΣΕΠ που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ με τον αναπληρωτή του, (γ) έναν (1) νομικό σύμβουλο του ΝΣΚ που ορίζεται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ με τον αναπληρωτή του, (δ) τον αρμόδιο για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιου τομέα Γενικό Γραμματέα με αναπληρωτή του έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου, (ε) τον αρμόδιο για θέματα προϋπολογισμού Γενικό Γραμματέα, με αναπληρωτή του έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου, (στ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή του έναν (1) Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης.

Στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας (1) εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.ΔΥ. και ένας (1) εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε., εκτός των περιπτώσεων μετατάξεων της παραγράφου 4, όπου συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας (1) εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.ΔΥ.. Αν η Επιτροπή συνεδριάζει για την εξέταση των αιτημάτων της παρ. 5 του άρθρου 7 για λόγους υγείας, δύναται να παρίσταται στη συνεδρίαση, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής, για παροχή εξειδικευμένης γνώσης ιατρός που ανήκει οργανικά στο Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου.».

Στην παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, β) μετά το τέταρτο εδάφιο, σύμφωνα με την παραπάνω προσθήκη, προστίθενται νέα εδάφια πέμπτο και έκτο και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Η πράξη απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου για αποδεδειγμένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συμβιούντος ή προσώπου με α` βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα ή προσώπου του οποίου ο αιτών μετά τον διορισμό ή την πρόσληψη του, διορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης και του ανατίθεται δικαστικώς και η επιμέλεια, εφόσον η καθημερινή φροντίδα του προσώπου αυτού δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής προστασίας, εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, μετά από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Για την απόδειξη των λόγων υγείας απαιτούνται έγγραφα από δημόσια αρχή. Σε περίπτωση που οι λόγοι υγείας αφορούν σε γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση ή μετάταξη και των λόγων υγείας.  Ειδικά κατά την εξέταση του αιτήματος δοκίμου υπαλλήλου λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας αν οι επικαλούμενοι λόγοι υγείας είναι επιγενόμενοι του διορισμού του ή προϋπήρχαν ή έχουν ληφθεί υπόψη για το διορισμό του υπαλλήλου. Αν οι επικαλούμενοι λόγοι υγείας προϋπήρχαν του διορισμού του υπαλλήλου ή έχουν ληφθεί υπόψη για τον διορισμό του, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εφόσον δεν υφίσταται κενή θέση προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ο υπάλληλος δύναται να μεταταχθεί / μεταφερθεί σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Το προσωπικό, που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. α` βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων Ο.Τ.Α. α` βαθμού. Αποσπάσεις, οι οποίες διενεργούνται για λόγους υγείας ανανεώνονται με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής για μια ή και περισσότερες φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν, οι οποίοι αποδεικνύονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο.»

Η παρ. 2 εφαρμόζεται και για όσες αιτήσεις εκκρεμούν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ) και δεν έχουν εξεταστεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποφάσεις μετάταξης ή απόσπασης για λόγους υγείας ή ανανεώσεις αποσπάσεων για λόγους υγείας, δεν εκδίδονται, και τα σχετικά αιτήματα επανεξετάζονται κατόπιν υποβολής νέου αιτήματος των ενδιαφερομένων στην ΚΕΚ.

https://www.aftodioikisi.gr/
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();