πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την ευζωία ζώων

Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε με ΑΔΑ: 6Ο5Φ46ΜΤΛ6-Υ0Ε σε τροποποίηση της Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» και στον Αξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»...
...με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α ́169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις»

Την με αριθμ. 78944/27.10.2021 Πρόσκληση ΧΙΙ (ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 17241/16.03.2022 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΧΙΙ (ΑΔΑ: ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ) και με την με αριθμ. 27175/27.04.2022 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΧΙΙ (ΑΔΑ: ΨΘΨ446ΜΤΛ6-Α2Ο), ως προς τα κάτωθι:

• Η Ενότητα 3. «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ», αντικαθίσταται ως εξής:
«Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των δικαιούχων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών».
• Στην Ενότητα 5 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ», η τελευταία παράγραφος τροποποιείται ως προς το χρόνο λήξης υποβολής των αιτημάτων ως ακολούθως:
«Ως έναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2022, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Ειδικώς για τις επιλέξιμες δαπάνες της παραγράφου 4.6 του άρθρου 4 της παρούσας που αφορούν τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021, ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων ορίζεται η 31/1/2023».

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην με αριθμ. 78944/27.10.2021 Πρόσκληση ΧΙΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα Τροποποίηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();