πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

ΥΠΕΣ: Τι ισχύει για τη σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του ΥΠΕΣ για την εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘α και β’ βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα.
Αντικείμενο της απόφασης είναι η εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής Μ.Ε.Ε.) για τους ΟΤΑ. Οι Μ.Ε.Ε. συστήνονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και δημάρχου η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας.

Ως κριτήρια σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου των Ο.Τ.Α β’ βαθμού. τα οποία ισχύουν σωρευτικά, ορίζονται:

α. Το σύνολο του τακτικού προσωπικού του οικείου Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτά
αποτυπώνονται κατά τη δημοσίευση της παρούσας, το οποίο πρέπει να υπερβαίνει τους πενήντα (50) υπαλλήλους και

β. το ύψος του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. β’ βαθμού έτους 2022, το οποίο πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ.

Οργάνωση και στελέχωση της Μ.Ε.Ε για ΟΤΑ β’ βαθμού

Οι Μ.Ε.Ε. των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού συστήνονται ως οργανικές μονάδες τουλάχιστον επιπέδου αυτοτελούς τμήματος ανάλογα με την οργανωτική δομή του οικείου Ο.Τ.Α.
και υπάγονται στον Περιφερειάρχη.

Οι Μ.Ε.Ε. των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού στελεχώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021, κατ’ ελάχιστον με έναν (1) υπάλληλο.
Εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας η συνδρομή επαγγελματιών με τεχνογνωσία και δεξιότητες που δεν υπάρχουν εντός
του φορέα, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021.

Οργάνωση και στελέχωση της Μ.Ε.Ε για ΟΤΑ α’ βαθμού

Ως κριτήρια σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, τα οποία ισχύουν σωρευτικά, ορίζονται:

α. Το ύψος του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού έτους 2022 και

β. το σύνολο του τακτικού προσωπικού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτά
αποτυπώνονται κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

Εφαρμογή κριτήριων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1. Συστήνονται Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού εφόσον, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Το σύνολο του τακτικού προσωπικού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπερβαίνει τους πενήντα (50) υπαλλήλους και

β) το ύψος του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();