πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022

Κινητικότητα -Β’ Κύκλος: Νέες οδηγίες και προθεσμίες για υλοποίηση αποσπάσεων & μετατάξεων (εγκύκλιος)

Νέα (3η) εγκύκλιο με οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, στο πλαίσιο του ΕΣΚ, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ο έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων για απόσπαση ή μετάταξη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τους φορείς προέλευσης έως και την Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022.

Η συγκεκριμένη έρχεται σε συνέχεια της από 15/12/2022 λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους υποψηφίους για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση, στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, υπενθυμίζοντας, προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών, τις βασικές οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής, προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του παρόντος Κύκλου έτους 2022.

Έλεγχος Προϋποθέσεων Μετακίνησης από τους Φορείς Προέλευσης

Στο στάδιο αυτό οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Προέλευσης» έχουν πρόσβαση στις αιτήσεις των υποψηφίων που ανήκουν οργανικά στο φορέα τους. Μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση Κινητικότητας» μεταβαίνουν στις «Αιτήσεις Μετακίνησης» και επιλέγουν «Β’ Κύκλο Κινητικότητας 2022»,και «Εύρεση». Για κάθε μια αίτηση επιλέγουν «Προβολή», «Έλεγχος Προϋποθέσεων Μετακίνησης» και συμπληρώνουν το πλαίσιο «Έλεγχος Προϋποθέσεων Μετακίνησης». Εκεί συμπληρώνεται το «Αποτέλεσμα Ελέγχου Προϋποθέσεων Μετακίνησης», οι «Αιτιολογίες Απόρριψης» εάν δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις μετακίνησης, οι «Παρατηρήσεις» και επιλέγεται «Ενημέρωση». Η αίτηση κάθε υποψηφίου ελέγχεται από την «Υπηρεσία Κινητικότητας» του φορέα προέλευσης ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων απόσπασης ή μετάταξης βάσει των ισχυουσών διατάξεων (π.χ. ποσοστό πλήρωσης θέσεων του κλάδου στο φορέα, συμπλήρωση απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας από διορισμό/προηγούμενη μετάταξη κλπ.). Το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι προσβάσιμο τόσο από τον φορέα υποδοχής, εφόσον πληρούται η συνδρομή των προϋποθέσεων, όσο και από τον ίδιο τον αιτούντα

Στο σημείο αυτό και προς διευκόλυνση των υπηρεσιών, υπενθυμίζονται τις αιτιολογίες απόρριψης, όπως αυτές εμφανίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4440/2016 ή βάσει άλλων ισχυουσών διατάξεων, ήτοι:

— Δεν υπάγεται ο υπάλληλος στο πεδίο εφαρμογής

— Δεν υπάγεται ο φορέας στο πεδίο εφαρμογής

— Η απόφαση απόσπασης ή μετάταξης μέσω του ΕΣΚ ανακλήθηκε κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου για λόγους που δεν αφορούν τη νομιμότητα της πράξης

— Μη κάλυψη του ποσοστού κάλυψης θέσεων του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος (65%)

— Μη συμπλήρωση διετίας από διορισμό

— Μη συμπλήρωση διετίας από προηγούμενη απόσπαση

— Μη συμπλήρωση διετίας από προηγούμενη μετάταξη 

- Μη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στην Υπηρεσία

— Μη σύμφωνη γνώμη αρμόδιου οργάνου (για μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλου τεχνικών υπηρεσιών ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού)

— Μη σύμφωνη γνώμη αρμόδιου οργάνου (για μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλου υπηρεσιών δόμησης ΟΤΑ α΄ βαθμού)

— Μοναδικότητα στον οικείο κλάδο

— Ο υπάλληλος παρέβη την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, κατόπιν ολοκλήρωσης της μετακίνησής του μέσω του ΕΣΚ

Για κάθε μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με όλες τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας. Ο έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων για απόσπαση ή μετάταξη, με ημερομηνία αναφοράς την 15η Δεκεμβρίου 2022 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων βάσει και της σχετικής ανακοίνωσης που εξέδωσε η Υπηρεσία μας και αναρτήθηκε στον σχετικό ιστότοπο), πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τους φορείς προέλευσης έως και την Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();