πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Εξασφαλίστηκε η μισθοδοσία των εργαζομένων με ΕΣΠΑ στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4563, Αρ. Φύλλου 169-20 Σεπτεμβρίου 2018. «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις».

Στο άρθρο 21 της παραγράφου 2 του συγκεκριμένου νόμου ορίζεται ότι στην παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) η φράση «και 2017-2018» αντικαθίσταται ως εξής: «, 2017-2018 και 2018-2019».

Με την διάταξη αυτή ξεπερνιούνται δυσλειτουργίες, καθυστερήσεις που εμφανίζονται σε διάφορους δήμους και διασφαλίζεται η μισθοδοσία των εργαζομένων ορισμένου χρόνου για το έτος 2018-2019, που εργάζονται με το ΕΣΠΑ στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Έτσι το άρθρο 101 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) διαμορφώνεται ως εξής: «1. Οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, εφόσον η χρηματοδότηση της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, που απασχολείται σε αυτή με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τους ετήσιους κύκλους 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους.» 2. Αν η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 αδυναμία των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, οφείλεται στη μη ομαλή ροή χρηματοδότησης της Δράσης, οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών μπορούν να αντιμετωπίζονται επίσης από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους, τα οποία αναπληρώνονται κατά το μέρος της διενεργηθείσας δαπάνης, όταν περιέλθει η σχετική χρηματοδότηση, τηρουμένων των κείμενων περί αναμορφώσεων του προϋπολογισμού τους διατάξεων.

Την ενημέρωση έκανε με ανακοίνωσή του το Δίκτυο Εργαζομένων στους ΟΤΑ με την οποία επισημαίνει:
«Ωστόσο το πρόβλημα της εργασιακής ομηρίας και ανασφάλειας για χιλιάδες εργαζόμενους με το ΕΣΠΑ παραμένει. Η κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να δόση ουσιαστική και οριστική λύση σε εργαζόμενους που εργάζονται μέχρι και 6-7 χρόνια και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στη λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών.

Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ τελειώνει το 2020, ενώ οι ανάγκες των οικογενειών για παιδικούς σταθμούς διαρκώς μεγαλώνουν. 
Τώρα είναι η ώρα για να βγουν οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους στο προσκήνιο. Προβάλλοντας τα δικαιώματα τους και διεκδικώντας μόνιμη σταθερή εργασία με αξιοπρεπή μισθό. Καμία απόλυση. Μόνο η ανεξάρτητη εργατική ταξική δράση, με ενότητα και αλληλεγγύη μπορεί να φέρει αποτελέσματα.»

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();