πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Μειωμένο ωράριο εργαζόμενων στην καθαριότητα δημοτικών τουαλετών - Τι ισχύει

Σημαντικά προβλήματα φαίνεται να δημιουργούνται από την άρνηση πολλών Δήμων και των νομικών τους προσώπων να συμμορφωθούν ως προς την εφαρμογή του ωραρίου που προβλέπει για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που υπεγράφη μεταξύ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και Ελληνικού Δημοσίου.

Με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 3η Αυγούστου 2018, καθορίζονται οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ που ανήκουν σε σωματεία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ειδικότερα, με την εν λόγω Συλλογική Σύμβαση μειώνεται το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων από 40 ώρες σε 32. Μεταξύ αυτών των κατηγοριών περιλαμβάνονται και οι «εργάτες, καθαρίστριες κλπ που απασχολούνται στις τουαλέτες κοινόχρηστων χώρων και Δημοτικών κτιρίων».
Με βάση αυτή την πρόβλεψη της Συλλογικής Σύμβασης, η οποία αποτελεί δεσμευτικό πλαίσιο για τους Δήμους, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των δημοτικών κτιρίων, οι οποίοι έχουν μεταξύ των καθηκόντων τους και την καθαριότητα των κοινόχρηστων τουαλετών, θα πρέπει να έχουν μειωμένο ωράριο κατά 8 ώρες εβδομαδιαίως.
Αρκετοί Δήμοι, όμως, φαίνεται ότι ερμηνεύουν διαφορετικά την διατύπωση του κειμένου της σύμβασης, υποστηρίζοντας ότι μειωμένο ωράριο δικαιούνται όσοι απασχολούνται αποκλειστικά με την καθαριότητα τουαλετών και αφοδευτηρίων και όχι όσοι καθαρίζουν μεν αυτά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, αλλά απασχολούνται και με την καθαριότητα άλλων χώρων. Με βάση αυτή την ερμηνεία, καθαριστές εσωτερικών χώρων ή υπάλληλοι που απασχολούνται με την καθαριότητα παιδικών σταθμών, αθλητικών χώρων, ΚΑΠΗ κλπ δεν δικαιούνται μειωμένου ωραρίου, διότι εκτός από τις τουαλέτες καθαρίζουν και άλλους χώρους.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., η οποία είναι το ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη στην Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, έχει ήδη αντιδράσει απέναντι στην άρνηση κάποιων Δήμων να μειώσουν το ωράριο, εκδίδοντας ανακοίνωση στην οποία αναφέρει την δική της εκδοχή για την ερμηνεία του κρίσιμου όρου.
Το epoli.gr επικοινώνησε με τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Λάμπρο Ντουματσά, προκειμένου να ζητήσει την δική του γνώμη αναφορικά με το θέμα.
Σε σχετική ερώτηση που του απευθύναμε, λάβαμε την εξής απάντηση:
«Είναι προφανές ότι η πρόβλεψη για μειωμένο ωράριο πρέπει να καταλαμβάνει όσους υπαλλήλους ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ απασχολούνται από Δήμους και δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. και έχουν μεταξύ των αρμοδιοτήτων τους την καθαριότητα κοινόχρηστων τουαλετών και αφοδευτηρίων. Αυτό προκύπτει αν ανατρέξουμε στον σκοπό για τον οποίο καθιερώθηκε αυτή η διάταξη.
Τα μέρη της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας επιδίωξαν να ελαφρύνουν, μέσω της μείωσης του ωραρίου εργασίας, όσους υπαλλήλους απασχολούνται με το εξαιρετικά δύσκολο και ανθυγιεινό έργο της καθαριότητας των κοινόχρηστων τουαλετών των δημοτικών κτιρίων. Αν ήθελε υποτεθεί ότι τα μέρη στόχευαν στην ελάφρυνση μόνο εκείνων των υπαλλήλων, οι οποίοι απασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα με την καθαριότητα τουαλετών, χωρίς να έχουν μεταξύ των αρμοδιοτήτων τους την καθαριότητα και άλλων δημοτικών χώρων, θα οδηγούμασταν σε τρεις θεμελιώδεις αντινομίες. Πρώτον, δεν υπάρχουν σήμερα εργαζόμενοι σε Δήμους που να απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με την καθαριότητα των τουαλετών. Με βάση αυτό το αναμφισβήτητο δεδομένο γίνεται κατανοητό ότι ο συγκεκριμένος όρος θα ήταν άνευ περιεχομένου αν σκόπευε στην προστασία μίας κατηγορίας εργαζομένων που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Δεύτερον, είναι παράλογο να προστατεύονται μεν όσοι υπάλληλοι έχουν ως καθήκον την καθαριότητα κοινόχρηστων δημοτικών τουαλετών και όχι όσοι εκτός από αυτές έχουν επιπλέον την υποχρέωση να καθαρίζουν και άλλους εσωτερικούς χώρους, όπως μαγειρεία, παιδικούς σταθμούς κ.λπ.». Τρίτον, όπως ορθά επισημαίνει στην ανακοίνωσή της και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. -της οποίας η ερμηνεία θα πρέπει να θεωρείται αυθεντική, καθώς είναι συμβαλλόμενο μέρος στην Συλλογική Σύμβαση Εργασίας- δεν υπάρχει στους Δήμους ειδικότητα, στα καθήκοντα της οποίας να περιλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο η καθαριότητα αφοδευτηρίων και δημοτικών κοινόχρηστων τουαλετών, άρα δεν υπάρχει ειδικότητα που να μπορεί αναμφισβήτητα να υπαχθεί στην ευνοϊκή ρύθμιση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, χωρίς να υπάρχει αμφιβολία για την φύση των καθηκόντων της. Υπ’ αυτή την έννοια μάλιστα, και αν ακόμα υπήρχαν εργαζόμενοι με αποκλειστικό εν τοις πράγμασι καθήκον την καθαριότητα τουαλετών, εντούτοις αυτοί θα παρέμεναν απροστάτευτοι, καθώς, αφ’ ης στιγμής η ειδικότητά τους δεν περιγράφεται ως αποκλειστικώς απασχολούμενη με καθαριότητα αφοδευτηρίων, αυτοί θα μπορούσαν εύκολα να στερηθούν του ευνοϊκού μειωμένου ωραρίου με μία απλή ανάθεση από τον προϊστάμενό τους της καθαριότητας και ενός άλλου χώρου.
Ενόψει των ανωτέρω, πιστεύω ακράδαντα ότι οι Δήμοι οι οποίοι δεν έχουν υπαγάγει ακόμα τους απασχολούμενους με την καθαριότητα των δημοτικών κοινόχρηστων τουαλετών υπαλλήλους ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ στο μειωμένο ωράριο, θα πρέπει να κάνουν αυτό άμεσα, ενώ επιπλέον όσοι εξ αυτών έχουν απασχοληθεί από την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έως σήμερα με το προϊσχύον ωράριο και κατά συνέπεια έχουν εργαστεί 8 ώρες εβδομαδιαίως επιπλέον του κανονικού ωραρίου, θα πρέπει να διεκδικήσουν δικαστικά να αμειφθούν για την απασχόληση αυτή ως υπερωριακή».
Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();