πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Εκθέσεις Αξιολόγησης για τους Παιδικούς Σταθμούς

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, αναφορικά με την υποβολή και τον χειρισμό των εκθέσεων αξιολόγησης που συντάσσονται από τους Κοινωνικούς Συμβούλους, στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχου δημοτικών παιδικών βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 (Α’ 141), το Υπουργείο επισημαίνει τα κάτωθι:

Στις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 99/2017 ορίζεται ότι «… Ο έλεγχος ως προς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών διενεργείται από τον Κοινωνικό Σύμβουλο της αριθμ. Π3β/Φ.32/ΓΕΝ.31542/02 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 577), όπως ισχύει. Ο Κοινωνικός Σύμβουλος συντάσσει ανά εξάμηνο εκθέσεις αξιολόγησης για την οργάνωση και λειτουργία κάθε σταθμού και για την εν γένει ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, υποδεικνύοντας συγκεκριμένες λύσεις, ενέργειες και βελτιώσεις. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια για την αδειοδότηση υπηρεσία του δήμου και στην υπηρεσία που ασκεί την εποπτεία στους ΟΤΑ.».

Με την ως άνω διάταξη προβλέπεται η παρακολούθηση και η επίβλεψη τω παρεχόμενων υπηρεσιών των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, με στόχο αφενός την αναβάθμιση αυτών, αφετέρου την έγκαιρη παρέμβαση σε περίπτωση απόκλισης από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των δημοτικών σταθμών, όπως αυτό έχει καθοριστεί με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 (Α΄141) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της αριθμ. 41087/2017 Κ.Υ.Α (Β΄4249). Η υποβολή των εκθέσεων ελέγχων στην οικεία, και μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας OTA, Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν εμπίπτει στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των άρθρων 225 και 226 του ν.3852/2010, όπως αυτά ισχύουν, αλλά έγκειται:

α) Στην ενημέρωση της υπηρεσίας όσον αφορά τη λειτουργία των σταθμών χωρικής σας αρμοδιότητας, καθιστώντας την σημείο αναφοράς και επανατροφοδότησης για κάθε προγραμματισμό και σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο.
β) Στον εντοπισμό των σταθμών εκείνων που παρουσιάζουν δυσλειτουργίες και που δεν προβαίνουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στην υλοποίηση των προτάσεων-βελτιώσεων που υπέδειξε ο διενεργών έλεγχο Κοινωνικός Σύμβουλος. Στις περιπτώσεις αυτές η υπηρεσία σας καλείται να επικοινωνήσει στον Δήμαρχο του οικείου ΟΤΑ τις ανωτέρω διαπιστώσεις, ο οποίος οφείλει να προβεί στις κατά την κρίση του ενέργειες στα πλαίσια άσκησης των κατά τις περ. δ και ζ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3852/2010 αρμοδιοτήτων του, ενημερώνοντας σας σχετικά για τα αποτελέσματα των ενεργειών του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνέργεια, τρόπον τινά, της υπηρεσίας σας προς την κατεύθυνση των ευρύτερων και εθνικών στόχων για αναβάθμιση του κοινωνικού «κράτους».

Κατόπιν των ανωτέρω, ως αρμόδια υπηρεσία εποπτείας των ΟΤΑ, καλείστε να επιδείξετε τη μέγιστη προσοχή κατά τη μελέτη των εκθέσεων αξιολόγησης, που υποβάλλουν στην υπηρεσία σας οι Κοινωνικοί Σύμβουλοι, και την παρακολούθηση της υλοποίησης των σχετικών συστάσεων.
Οι ΟΤΑ α΄ βαθμού, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την αγαστή συνεργασία τους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ελέγχου της λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών και των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();