πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

Με 75% προσαύξηση από φέτος η πληρωμή των εργαζομένων την 26η Δεκεμβρίου

Η 26η Δεκεμβρίου, αρχικά, καθορίστηκε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας, με την υπ’ αριθ. 59635/1063 (ΦΕΚ Β’ 4487/19.12.2017) απόφαση της Υπουργού Εργασίας Ε. Αχτσιόγλου, στηριζόμενη στο άρθρο 4 παρ. 4 του Β.Δ. 748/66, με το οποίο δίδεται η δυνατότητα στον υπουργό εργασίας, να καθορίζει κι άλλες υποχρεωτικές ή προαιρετικές αργίες εκτός απ’ αυτές που αναφέρονται στο προαναφερθέν Β.Δ.

Και ενώ, με την απόφαση αυτή, η 26η Δεκεμβρίου καθορίστηκε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας, για όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές και αργίες, δεν καθορίστηκε ο τρόπος πληρωμής των εργαζομένων την ημέρα αυτή, αφού στην απόφαση δεν υπήρχε αναφορά στο Ν.Δ. 3755/1957 με το οποίο ορίζονται οι αργίες κατά τις οποίες επί απασχόλησης οφείλεται προσαύξηση 75% κλπ.
Αποτέλεσμα αυτού, ήταν να δημιουργηθούν ασάφειες αλλά και διενέξεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, όχι μόνο για την προσαύξηση του 75% για όσους εργάστηκαν, αλλά και για το δικαίωμα λήψης του ημερομισθίου τους για όσους δεν εργάστηκαν κατά την 26η Δεκεμβρίου 2017.
Το κενό της παραπάνω απόφασης ήρθε να καλύψει το άρθρο 42 του Ν.4554/2018 (ΦΕΚ Α’ 130/18-8-2018), το οποίο κατάργησε την υπ’ αριθ. 59635/1063/2017 απόφαση και εκτός του ότι καθορίζει την 26η Δεκεμβρίου ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας, την συμπεριέλαβε και στο Ν.Δ. 3755/1957, για τον τρόπο πληρωμής των εργαζομένων κατά την ημέρα αυτή.
Συγκεκριμένα το άρθρο 42 του Ν.4554/2018 αναφέρει:
Καθορισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 179) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε) Η 26η Δεκεμβρίου.».
2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 3755/1957 (Α΄ 182) προστίθεται η φράση «και ζ) η της 26ης Δεκεμβρίου».
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η αριθμ. 59635/1063/13.12.2017 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Β΄ 4487).
Τι ισχύει από φέτος για την 26η Δεκεμβρίου
Οι επιχειρήσεις που δεν επιτρέπεται να λειτουργούν Κυριακές και αργίες, αν λειτουργήσουν (παράνομα) κατά την αργία της 26ης Δεκεμβρίου, θα πρέπει να καταβάλλουν στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν έκτακτα την ημέρα αυτή, ένα ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού και προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη στις νόμιμες αποδοχές.
Σημειώνεται βέβαια, ότι οι επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής, εφόσον παραμείνουν ανοικτές κατά την 26η Δεκεμβρίου (χωρίς ειδικό λόγο και άδεια από το ΣΕΠΕ), κινδυνεύουν με επιβολή προστίμου σε περίπτωση ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Αστυνομία, ΣΕΠΕ, ΙΚΑ), ανεξαρτήτως της απασχόλησης ή όχι εργαζομένων, κατά την ημέρα αυτή.
Αναπληρωματική ανάπαυση για όσους απασχοληθούν, δεν οφείλεται, αφού αυτό ισχύει μόνο για απασχόληση κατά τις Κυριακές, σύμφωνα με το ο Β.Δ. 748/66.
Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν κανονικά κατά τις Κυριακές και αργίες (επισιτιστικά, ανθοπωλεία, κλινικές, ξενοδοχεία κλπ) και απασχολήσουν προσωπικό την ημέρα αυτή, θα πρέπει να καταβάλλουν στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, το κανονικό ημερομίσθιο και προσαύξηση 75%, επί του νόμιμου ημερομισθίου και στους αμειβόμενους με μισθό, την προσαύξηση του 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού.Όσοι εργαζόμενοι δεν προσέλθουν να εργαστούν, δεν δικαιούνται αποδοχές για την ημέρα αυτή.
Οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα λειτουργήσουν κατά την 26η Δεκεμβρίου, θα καταβάλλουν στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους χωρίς προσαύξηση. Οι αμειβόμενοι με μισθό, δεν θα λάβουν τίποτε πέραν του μισθού τους.
Οι επιχειρήσεις που απαγορεύεται να λειτουργούν Κυριακές και αργίες, δεν πρέπει να προγραμματίζουν ρεπό για τους εργαζομένους τους, κατά την ημέρα της 26ης Δεκεμβρίου.
Οι εργαζόμενοι οι οποίοι την ημέρα αυτή έχουν ρεπό, σύμφωνα με το ισχύον σταθερό πρόγραμμα εργασίας ή από την εφαρμογή κυκλικού συστήματος χορήγησης ρεπό, δεν δικαιούνται συμπληρωματική ανάπαυση σε άλλη ημέρα.


Το δώρο Χριστουγέννων και η εργασία κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();