ΟΤΑ: Διαδικασία υποβολής μηνιαίας έκθεσης απλήρωτων υποχρεώσεων

Σύμφωνα με την αρ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ υποχρεούνται να συντάσσουν και να αποστέλλουν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ/ΓΔΟΤΑΠ) μηνιαία συνοπτική έκθεση απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τριμηνιαία έκθεση τήρησης και λειτουργίας Μητρώου Δεσμεύσεων.


Από το Blogger.