πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 11 Μαΐου 2019

Δικαίωση “παρατασιούχου” Καθαριότητας με άκυρη σύμβαση εργασίας με Δήμο

Όπως παρουσιάζει, σήμερα, πρώτο κι αποκλειστικά το epoli.gr πολύ πρόσφατη και ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαίωσε εργαζόμενο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου σε Δήμο, του οποίου η σύμβαση κρίθηκε ότι κακώς είχε ανανεωθεί με βάση το ά. 24 του ν. 4479/2017 για την πλήρωση θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του epoli.gr η πράξη αφορούσε σε συμβασιούχο ορισμένου χρόνου Δήμου, ο οποίος απασχολήθηκε έως την 07.06.2017. Την ημερομηνία εκείνη έληξε η σύμβασή του με καταγγελία, λόγω της έκδοσης της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η συνεχής ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα.
Στις 30.06.2017 ο συγκεκριμένος εργαζόμενος συνήψε ξανά σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με τον Δήμο, με βάση τη διαδικασία που προβλέφθηκε για την κάλυψη των κενών θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας. Πλην όμως, παρά το γεγονός ότι προσέφερε τις υπηρεσίες του προσηκόντως, το χρηματικό ένταλμα πληρωμής του δεν θεωρήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το σκεπτικό ότι, το είδος της εργασίας του δεν αμειβόταν από ανταποδοτικά τέλη, αλλά από το αντίτιμο που κατέβαλαν δημότες που επιθυμούσαν να κάνουν χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
Μετά ταύτα και δεδομένου του ότι προέκυψε διαφωνία μεταξύ Δήμου και Υπηρεσίας Επιτρόπου η υπόθεση οδηγήθηκε στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο αποφάνθηκε ότι, κατ’ αρχάς ορθώς δεν θεωρήθηκε το χρηματικό ένταλμα, δεδομένου ότι πράγματι οι αμειβόμενες με χρηματικό αντίτιμο υπηρεσίες δεν εμπίπτουν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας στην παροχή των οποίων στόχευε η ρύθμιση του ά. 24 του ν. 4479/2017. Πλην όμως, περαιτέρω, το Ελεγκτικό Συνέδριο τελικώς θεώρησε το χρηματικό ένταλμα και επέτρεψε την πληρωμή της μισθοδοσίας του εργαζόμενου, επικαλούμενο διατάξεις του Π.Δ. 164/2004.
Συγκεκριμένα, το Ελεγκτικό Συνέδριο -εκτιμώντας ότι απαγορεύονται οι ανανεούμενες (διαδοχικές) συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους η παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών, αλλά και ότι μόνο κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύναψη τέτοιων συμβάσεων, εφόσον υφίσταται αντικειμενικός λόγος- έκρινε ότι οποιαδήποτε σύμβαση συνάπτεται κατά παράβαση των ανωτέρω είναι αυτοδικαίως άκυρη.
Περαιτέρω, το Ελεγκτικό Συνέδριο έλαβε υπόψη του ότι από το ως άνω Π.Δ. προβλέπεται ως μέτρο για την αποτροπή της καταχρηστικής χρησιμοποίησης των (διαδοχικών) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου η καταβολή των οφειλόμενων στον εργαζόμενο, ώστε αυτός αφενός μεν να μην στερηθεί την αξία της παρασχεθείσας εργασίας του και αφετέρου να μην προκληθούν σε βάρος του δικονομικές δυσχέρειες από απόψεως ιδίως κόστους και διάρκειας για τη δικαστική διεκδίκηση της καταβολής του συμβατικού μισθού.
Με αυτές τις σκέψεις το Ελεγκτικό Συνέδριο, παρά το γεγονός ότι εκτίμησε ότι κακώς ο εργαζόμενος συνήψε σύμβαση με τον Δήμο, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που παρείχε δεν είναι ανταποδοτικές σύμφωνα με τη διάταξη του ά. 24 του ν. 4479/2017 και ότι η σύμβασή του είναι άκυρη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ο εργαζόμενος πρέπει εντούτοις να πληρωθεί την αξία της παρασχεθείσας εργασίας προκειμένου αυτός να μην επιβαρυνθεί με τις συνέπειες της από μέρους του εργοδότη καταχρηστικής χρησιμοποίησης του ά. 24 του ν. 4479/2017 για να ανανεώσει τη σύμβασή του πριν την παρέλευση τουλάχιστον τριμήνου από την προηγούμενη.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();