πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

Το «χρώμα» του χρήματος θα δουν 26 σχολικοί φύλακες στον Δήμο Βόλου μετά από συμβιβασμό

Σε παραίτηση από τα ένδικα μέσα και παράλληλα σε καταβολή του επιδικασθέντος ποσού σε 26 συνολικά σχολικούς φύλακες θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου, σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας. Σχετική απόφαση θα λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου σε έκτακτη συνεδρίασή του αύριο Δευτέρα 24 Ιουνίου (6 μ.μ.).
Να αναφερθεί ότι οι σχολικοί φύλακες, σύμφωνα με σχετική αίτηση που έχει καταθέσει ο νομικός τους σύμβουλος, προτίθενται εφόσον ο Δήμος Βόλου παραιτηθεί από την ασκηθείσα αναίρεση κατά της υπ’ αριθ. 390/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, να παραιτηθούν με τη σειρά τους από τα επιδικασθέντα σε εκείνους κονδύλια του Δώρου Πάσχα, επιδόματος αδείας και Δώρου. Χριστουγέννων για το έτος 2014 και αντί αυτών να τους καταβληθεί για τις ανωτέρω αιτίες το ποσό των 1.000 ευρώ σε έκαστο/η εξ αυτών, καθώς και να τους καταβληθεί το καθαρό επιδικασθέν χρηματικό ποσό [δηλαδή μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων (ασφαλιστικές εισφορές, παρακράτηση Ο.Α.Ε.Δ., Φ.Μ.Υ. κ.ο.κ.)] σε δόσεις ως εξής: Για όσους εξ αυτών το επιδικασθέν ποσό ανέρχεται μέχρι τα 3.000 ευρώ να καταβληθεί αρχικά το ποσό των 1.000 ευρώ και το υπολειπόμενο ποσό να καταβληθεί σε δύο ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, ενώ για όσους εξ αυτών το επιδικασθέν ποσό ανέρχεται πάνω από τα 3.000 ευρώ να καταβληθεί αρχικά το ποσό των 1.000 ευρώ και το υπολειπόμενο ποσό να καταβληθεί σε πέντε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις.

Να αναφερθεί ότι δυνάμει αλλεπάλληλων δικαστικών αποφάσεων κρίθηκε , ότι η παρεχόμενη από τους απασχολούμενους σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργους ως σχολικοί φύλακες, που συνήψαν διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 2639/1998, συνιστά μία ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Όπως επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Βόλου, «με το παραπάνω σκεπτικό έγινε δεκτή και η από 1-7-2014 (με αύξοντα αριθμό καταθέσεως δικογράφου 43/02-07-2014) αγωγή των αιτούντων, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 22/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 390/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας .
Κατά της τελευταίας, ο Δήμος Βόλου άσκησε την από 20-2-2019 αίτηση αναίρεσης, η συζήτηση της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί.
Περαιτέρω, εφόσον αποφασιστεί και διενεργηθεί η πληρωμή κατά τον ως άνω τρόπο και εκτελεστεί – εφαρμοστεί η σχετική δικαστική απόφαση, δεν υφίσταται λόγος συζήτησης της ασκηθείσας αναίρεσης και ως εκ τούτου ο Δήμος πρέπει να παραιτηθεί από αυτή».

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();