πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Η σωστή συμπλήρωση αίτησης [Μέρος Β’]

Σε συνέχεια του χθεσινού δημοσιεύματος του epoli.grσχετικά με τα τυπικά και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που θέτουν οι προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. για την κάλυψη θέσεων της κατηγορίας ΥΕ, επανερχόμαστε σήμερα με τα αντίστοιχα κριτήρια και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την συνδρομή των αναγκαίων κριτηρίων για την κάλυψη θέσεων των κατηγοριών ΔΕ και ΠΕ/ΤΕ.
Και οι θέσεις των κατηγοριών αυτών, όπως οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ, καλύπτονται με σειρά προτεραιότητας, η οποία προκύπτει από βαθμολόγηση των κριτηρίων που θέτει ο Νόμος.
Όσα αναφέρονται κατωτέρω είναι το ελάχιστο των απαιτούμενων κριτηρίων που πρέπει να περιλαμβάνει μία προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. Πέραν αυτών, όμως, κάποιες προκηρύξεις μπορεί να έχουν αυξημένες σε σχέση με αυτά τα κριτήρια απαιτήσεις, οι οποίες, όμως, θα πρέπει να αιτιολογούνται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε προκήρυξης.
Αναφορικά με τις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. για την κατηγορία ΔΕ, το τυπικό προσόν είναι ο τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι τίτλοι σπουδών που συνιστούν αποδεκτούς τίτλους προβλέπονται στην εκάστοτε προκήρυξη βάσει της οποίας διενεργείται ο διαγωνισμός και πρέπει να προσκομίζονται με την υποβολή της αίτησης. Η βαθμολογία του απαιτούμενου τίτλου σπουδών σχετίζεται με τη μοριοδότηση (όσο μεγαλύτερη η βαθμολογία του τίτλου τόσο μεγαλύτερη και η μοριοδότηση). Περαιτέρω σε περιπτώσεις προκηρυσσόμενων θέσεων το αντικείμενο των οποίων παρουσιάζει συνάφεια με συγκεκριμένη ειδικότητα επαγγελματικής εκπαίδευσης, μπορεί να βαθμολογείται επιπλέον η κατοχή τίτλου σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρουσιάζει συνάφεια με την προκηρυσσόμενη ειδικότητα. Είναι διαφορετική η περίπτωση κάποιων θέσεων για τις οποίες εκτός από τον τίτλο σπουδών απαιτείται και κάποια ειδική διοικητική άδεια για την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Σε αυτή την περίπτωση όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν την άδεια αποκλείονται από τον διαγωνισμό, έστω και εάν κατέχουν τον βασικό τίτλο σπουδών. Παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι οι διοικητικές άδειες οδήγησης (διπλώματα οδήγησης) ή οι άδειες χειρισμού μηχανημάτων έργου, οι οποίες μάλιστα μπορεί να πρέπει να συνοδεύονται και με άλλα αποδεικτικά της επάρκειας του υποψηφίου έγγραφα (π.χ. ψηφιακός ταχογράφος. Οι άδειες αυτές πρέπει να προσκομίζονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού σε αντίγραφα και να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο του διαγωνισμού όσο και κατά τον διορισμό. Τίτλοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης (όχι όμως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), λαμβάνονται υπόψη και βαθμολογούνται επιπλέον.
Περαιτέρω, για αυτή την κατηγορία θέσεων βαθμολογούμενα κριτήρια είναι:
(α) Η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης: Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. Η εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα ασφάλισης του συμμετέχοντος στην προκήρυξη, όπου φαίνεται ο χρόνος και το είδος της εργασιακής εμπειρίας, εκτός αν από αυτή προβλέπεται ειδικότερος τρόπος απόδειξης. Η εμπειρία βαθμολογείται με συγκεκριμένο αριθμό μορίων ανά μήνα. Εμπειρία μακρότερη των 84 μηνών δεν βαθμολογείται.
(β) Η γνώση ξένης γλώσσας: Μάλιστα το επίπεδο της γνώσης ξένης γλώσσας βαθμολογείται διαφορετικά (όσο υψηλότερο το επίπεδο τόσο μεγαλύτερη η μοριοδότηση). Η γνώση ξένης γλώσσας και το επίπεδο γνώσης αυτής αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που εκδίδουν τα διάφορα ινστιτούτα γλωσσομάθειας. Τα πιστοποιητικά αυτά περιγράφονται ρητώς στην εκάστοτε προκήρυξη.
(γ) Η εντοπιότητα: Για την εντοπιότητα ισχύει ό,τι αναφέρθηκε στο πρώτο σχετικό δημοσίευματου epoli.gr για τις προκηρύξεις των θέσεων της κατηγορίας ΥΕ.
Τα βαθμολογούμενα προσόντα της εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης, της γνώσης ξένης γλώσσας και της εντοπιότητας περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και στις προκηρύξεις της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ. Η διαφορά της συγκεκριμένης κατηγορίας από την κατηγορία ΔΕ εντοπίζεται ως προς τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. Στην περίπτωση αυτή ο αναγκαίος τίτλος σπουδών είναι κάθε τίτλος σπουδών που αναγνωρίζεται ως τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο τίτλος αυτός μπορεί να προέρχεται από ελληνικό ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ενδέχεται να απαιτείται αναγνώριση του τίτλου μέσω της διαδικασίας του ΔΟΑΤΑΠ. Σε κάθε περίπτωση με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο του τίτλου σπουδών και ενδεχομένως και του πιστοποιητικού του φορέα αναγνώρισης. Και για την πλήρωση των θέσεων της κατηγορίας ΠΕ η βαθμολογία του τίτλου σπουδών επηρεάζει την μοριοδότηση του υποψηφίου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Επιπλέον, δεν αποκλείεται στην περίπτωση κάποιων προκηρύξεων να απαιτείται ο τίτλος σπουδών να έχει κάποια συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης απασχόλησης. Σε αυτή την περίπτωση οι συναφείς τίτλοι θα πρέπει να καθορίζονται επακριβώς από την προκήρυξη και να αιτιολογείται η ανάγκη της συνάφειας.
Δεύτερος τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο με το αντικείμενο της θέσης μπορεί να βαθμολογείται με επιπλέον μόρια. Επιπλέον βαθμολόγηση λαμβάνει ο υποψήφιος και για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο. Μάλιστα η βαθμολόγηση αυτή είναι υψηλότερη σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός ή ο διδακτορικός τίτλος είναι σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα της θέσης. Και στην περίπτωση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων θα πρέπει να αποστέλλονται αντίγραφα αυτών στο ΑΣΕΠ και -σε περίπτωση που αυτό απαιτείται- η αναγνώρισή τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
Στο επόμενο δημοσίευμα του epoli.gr θα αναφερθούμε σε ιδιότητες και έγγραφα που αποδεικνύουν αυτές, τα οποία αφορούν όλες τις κατηγορίες θέσεων.    
* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468   
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();