πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019

Παράνομη η απλή ανάρτηση των εκκαθαριστικών των επανυπολογισμένων “παλαιών” συντάξεων που μεθοδεύει η κυβέρνηση!


Απαιτείται κοινοποίηση ξεχωριστής συνταξιοδοτικής απόφασης (νέα διοικητική πράξη), σε κάθε συνταξιούχο ξεχωριστά, ηλεκτρονικά ή με φυσικό έγγραφο!

Ιδού η σημαντική απόφαση του Συνήγορου του Πολίτη

Ι.Ακούμε τις τελευταίες ημέρες τους αρμόδιους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να διαβεβαιώνουν τους συνταξιούχους ότι εντός του Σεπτεμβρίου θα αναρτηθούν στην “ΗΔΙΚΑ ΑΕ” (www.idika.gr) τα νέα εκκαθαριστικά τους με την προσωπική διαφορά, μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους σύμφωνα με το άρθρο 14 του “νόμου Κατρούγκαλου” (ν. 4387/2016).

Σήμερα, 28/8/2019, διαβάσαμε στον ημερήσιο αθηναϊκό τύπο διαβεβαίωση του υπουργού Εργασίας κ.Βρούτση ότι τα εκκαθαριστικά θα αναρτηθούν εντός των προσεχών ημερών.
ΙΙ.Η ΕΝΥΠΕΚΚ υπενθυμίζει στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ότι:
α) Το ζήτημα του επανυπολογισμού των “παλαιών” συντάξεων (μέχρι 12-5-2016) είναι κεντρικός θεσμός του νέου ασφαλιστικού νόμου, ασύλληπτος και χωρίς προηγούμενο στην Ασφαλιστική Νομοθεσία της Ευρώπης και γι’αυτό έχει αμφισβητηθεί από συνταξιούχους και συλλογικά τους όργανα με προσφυγές ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίες εκδικάστηκαν στις 4-10-2017 και αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης και
β) Ο επανυπολογισμός των “παλαιών” συντάξεων (πλην των συνταξιούχων ΟΓΑ και Τράπεζας Ελλάδας, κατά ρητή εξαίρεσή τους εκ του νόμου), με συνυπολογισμένα τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης “του νόμου Κατρούγκαλου”, συνιστά ΝΕΑ συνταξιοδοτική απόφαση (διορθωτική) και ως εκ τούτου, υποχρεώνει την κυβέρνηση και τον ΕΦΚΑ στην νόμιμη κοινοποίηση αυτής της ΝΕΑΣ κατά τον τύπο και το περιεχόμενο συνταξιοδοτικής απόφασης, προκειμένου ο συνταξιούχος (ή οι κληρονόμοι του) να έχει δικαίωμα άσκησης των κατά νόμο δικαιωμάτων του.
Η κοινοποίηση, σύμφωνα με τα νομολογιακά δεδομένα της χώρας αλλά και τις πρόσφατες παραδοχές τής Ανεξάρτητης Αρχής του Συνήγορου του Πολίτη μπορεί να γίνει ή ηλεκτρονικά ή με φυσικό έγγραφο.
ΙΙΙ. Συναφής με το ζήτημα αυτό είναι και η πρόσφατη απόφαση του Συνήγορου του Πολίτη (από 24-6-2019), που απαντά σε σχετικό ερώτημα του συνταξιούχου κ.Απόστολου Καραπιδάκη, αναφορικά δηλαδή με το περιεχόμενο του επανυπολογισμού της σύνταξής του και τον νόμιμο τρόπο κοινοποίησης τής απόφασης συνταξιοδότησης (βλ. την από 28-6-2019 ανακοίνωσή μας).
ΙV. Με το από 24-6-2019 έγγραφο-“ράπισμα” προς την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ, ο Συνήγορος του Πολίτη επιμένει στην υποχρέωσή τους, όχι μόνο να ενημερώσουν τα 2.000.000 περίπου συνταξιούχων (εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ και της Τράπεζας Ελλάδος) για τον επανυπολογισμό και την προσωπική διαφορά της σύνταξής τους, αλλά, εμμένοντας, προχωρά ακόμα παραπέρα και με πόρισμα-κόλαφο πέντε (5) Ειδικών Συνεργατών του, προτείνει στην ηγεσία του Υπουργείου “να εκδώσει άμεσα ατομική Διοικητική Πράξη επανυπολογισμού-προσωπικής διαφοράς” για τους πάνω από 2.000.000 συνταξιούχους.
Mεταξύ άλλων, η Ανεξάρτητη Αρχή, αναφέρει τα εξής:
Δεν καταλείπεται συνεπώς περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στο διοικητικό όργανο, δεδομένου ότι ο επανυπολογισμός κάθε σύνταξης διενεργείται κατά δέσμια αρμοδιότητα του ασφαλιστικού φορέα, εφόσον προβλέπεται ρητώς από τον νόμο και σε εφαρμογή των παραμέτρων που ορίζεται σε αυτόνη αποτύπωση δε αυτή στο πληροφοριακό σύστημα έπεται και προϋποθέτει την έκδοση της εκτελεστής διοικητικής πράξης του επανυπολογισμού, την οποία απλώς αποτυπώνει.
Κατά συνέπεια, ο κατά τα ανωτέρω επανυπολογισμός των συντάξεων αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, φέρει δε τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής, δηλαδή τεκμήριο νομιμότητας και εκτελεστότητα.Πρόκειται, δηλαδή, για μονομερή δήλωση βούλησης του διοικητικού οργάνου που γίνεται με ορισμένη διαδικασία και με την οποία θεσπίζεται νομική ρύθμιση κατ’ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας με μόνη τη βούληση του διοικητικού οργάνου”.
Παρακάτω, η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει:
Γ.Κάθε συνταξιούχος λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζει ποια στοιχεία ελήφθησαν υπ’όψιν και με ποιον ακριβώς τρόπο έγινε ο επανυπολογισμός τής δικής του σύνταξης. Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσειςτηρείται η αρχή της διαφάνειας της διοικητικής δράσης και η υποχρέωση ενημέρωσης των ασφαλισμένων και τίθενται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση του δικαιώματος ακρόασης και δικαστικής προστασίας των πολιτών (Σύντ. Άρθρο 20 §§ 1 και 2).
Η Αρχή προτείνει να γίνει η, κατά το δυνατόν, άμεση έγγραφη γνωστοποίηση των ατομικών διοικητικών πράξεων στους συνταξιούχους, που θα περιλαμβάνουν τον αναλυτικό τρόπο και το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού της σύνταξής τους με αναφορά όλων των δεδομένων που λήφθηκαν υπ’όψιν για τον σκοπό αυτό. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, όπως επεξηγήθηκε στα σημεία Α.Ι και Α.ΙΙ του εγγράφου μας, λόγω της πληθώρας των στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν και της πολυπλοκότητας των υπολογισμών που απαιτούνται, καθώς και για να διευκολυνθεί ο πολίτης στην περαιτέρω πρόοδο της διοικητικής διαδικασίας.”.
Ιδού το έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής
Επειδή το ζήτημα του επανυπολογισμού-προσωπικής διαφοράς θα προκαλέσει νέο κύκλο μαζικών προσφυγών και αγωγών, αφού οι συνταξιούχοι δικαιολογημένα θα αμφισβητήσουν τον αντισυνταγματικό και απαράδεκτο αυτό θεσμό, καθώς και την ακρίβεια των ποσών, τη διαδικασία και τη νομιμότητα του επανυπολογισμού και της αναπροσαρμογής των συντάξεών τους, σύμφωνα με το απαράδεκτο άρθρο 12 του “νόμου Κατρούγκαλου” και τον πολύπλοκο μαθηματικό τύπο,
η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να επεξεργαστεί και να κοινοποιήσει νέα εκτελεστή διοικητική πράξη, ξεχωριστά σε κάθε συνταξιούχο (ή τους κληρονόμους του), προκειμένου να δύναται έκαστος να ασκήσει τα κατά το νόμο και το Σύνταγμα δικαίωμά του.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();