πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 24 Αυγούστου 2019

Εκλογές: Συμπληρωματική πληρωμή δημοτικών υπαλλήλων

Μετά την αρχική, πρώτη πληρωμή, εγκρίνεται με απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιου, δέσµευση πίστωσης ύψους ενός εκατοµµυρίου διακοσίων εβδοµήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδοµήντα πέντε ευρώ (1.277.375,00€) στον Α.Λ.Ε. 2310401008 (Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού για δαπάνες εκλογών) για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικού Φορέα 1007-201-0000000, οικονοµικού έτους 2019, προκειµένου ...
να επιχορηγηθούν ∆ήµοι της Χώρας για την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζηµίωσης στους υπαλλήλους τους, οι οποίοι απασχολήθηκαν µε την προπαρασκευή και διεξαγωγή των ∆ηµοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();