πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

Γενικός και Εκτελεστικός Γραμματέας Δήμων και Περιφερειών [Εγκύκλιος ΥΠΕΣ]

Μεταξύ άλλων θεμάτων (επιτυχόντες 3Κ, εκλεγμένους υπαλλήλους ΟΤΑ και συνεργάτες Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών), εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών καθορίζει θέματα ειδικών θέσεων σε δήμους και περιφέρειες, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4623/2019 (Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
Αναλυτικά,

Α. Προσωπικό ειδικών θέσεων ΟΤΑ α΄ βαθμού (Δήμοι)
1. Προϋποθέσεις πρόσληψης Γενικών Γραμματέων Δήμων και Συνδέσμων
Με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1α του ν. 4623/2019 καταργούνται τα πληθυσμιακά κριτήρια που προβλέπονταν για την πρόσληψη Γενικών Γραμματέων από δήμους και Συνδέσμους (πληθυσμός άνω των 20.000 κατοίκων ή πρωτεύουσες Νομών για δήμους, πληθυσμός μελών άνω των 300.000 κατοίκων προκειμένου περί Συνδέσμων) και πλέον όλοι οι δήμοι και οι Σύνδεσμοι μπορούν με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους να συνιστούν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, εφόσον βέβαια έχουν οικονομική δυνατότητα.
Ειδικά στην περίπτωση των δήμων που προέκυψαν από τη διάσπαση των Δήμων Λέσβου, Κέρκυρας, Σερβίων-Βελβεντού, Κεφαλονιάς και Σάμου (αρ.154 ν.4600/2019) δίνεται η δυνατότητα, κατά την πρώτη θητεία των δημοτικών αρχών τους, να διορίζεται Γενικός Γραμματέας, ακόμα και αν δεν έχει προβλεφθεί θέση στον μεταβατικό ΟΕΥ τους, με στόχο την άμεση λειτουργία και την ταχύτερη οργάνωση των δημοτικών υπηρεσιών των νέων δήμων, οι οποίες αποτελούν κατεξοχήν αρμοδιότητες των Γενικών Γραμματέων.
Βέβαια, καθότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 155 του ν.4600/2019 οι εν λόγω δήμοι υποχρεούνται μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη λειτουργίας τους (ήτοι 1-9-2019) να προβούν στην κατάρτιση των πάγιων ΟΕΥ τους, κρίνεται σκόπιμο οι θέσεις των Γενικών Γραμματέων να προβλεφθούν στους πάγιους ΟΕΥ.
2. Ανάληψη καθηκόντων των Γενικών Γραμματέων Δήμων και Συνδέσμων από την υπογραφή της πράξης διορισμού τους
Με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1β προβλέπεται η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα στους δήμους ή Συνδέσμους οργάνου (Δήμαρχος ή Πρόεδρος, αντίστοιχα) να ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.
Συνεπώς, ο Γενικός Γραμματέας ασκεί τα καθήκοντά του αμέσως μετά την υπογραφή της πράξης διορισμού του, με στόχο την άμεση υποστήριξη του οργάνου που τον προσέλαβε.
3. Διατήρηση ειδικών συμβούλων, επιστημονικών συνεργατών και ειδικών συνεργατών από τις νέες δημοτικές αρχές
Με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.2α δίνεται η δυνατότητα παράτασης απόσπασης υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν σε θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών του Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου και μετά την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, από το (νέο) Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, εντός πέντε (5) ημερών, εφόσον το επιθυμούν, με την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης.
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.2β του άρθρου 15, η ίδια προθεσμία θα εφαρμόζεται πλέον για περιπτώσεις που οι ανωτέρω ειδικές θέσεις καλύπτονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις της παρ.9 του αρ.163 του ν.3584/2007 η προθεσμία για την έκδοση της πράξης διατήρησης είχε οριστεί σε είκοσι ημέρες).
Η πράξη διατήρησης, όπως και η αρχική πράξη πρόσληψης, θα πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αναδρομική ισχύ για κάθε συνέπεια, καθότι έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Β. Προσωπικό ειδικών θέσεων ΟΤΑ β΄ βαθμού (Περιφέρειες)
1. Διορισμός του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας
Με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.4623/2019 για το διορισμό του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας δεν απαιτείται πλέον η έκδοση σχετικής δημόσιας προκήρυξης και ο διορισμός του γίνεται απευθείας από το αρμόδιο όργανο.
2. Ανάληψη καθηκόντων του Εκτελεστικού Γραμματέα στις Περιφέρειες από την υπογραφή της πράξης διορισμού του
Με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 15 του ν.4623/2019 προβλέπεται η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Εκτελεστικού Γραμματέα οργάνου να ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.
Συνεπώς, ο Εκτελεστικός Γραμματέας ασκεί τα καθήκοντά του αμέσως μετά την υπογραφή της πράξης διορισμού του, προκειμένου για την άμεση υποστήριξη του οργάνου που τον προσέλαβε.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();