πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

Γνωμοδότηση του ΝΣΚ για τους μισθούς δημοσίου υπαλλήλου σε αργία

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δίνει απάντηση στο ερώτημα αν ο υπάλληλος που έχει τεθεί σε αργία δικαιούται την αναδρομική καταβολή μισθών σε περίπτωση επαναφοράς του στην υπηρεσία ανεξαρτήτως αν έχει αναλάβει ή όχι πραγματικά υπηρεσιακά καθήκοντα, όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr.
Στην περίπτωση για την οποία γνωμοδότησε το ΝΣΚ, υπάλληλος είχε τεθεί σε αργία, άσκησε δε αίτηση ακύρωσης κατά της σχετικής πράξης.

Η υπηρεσία του διαπίστωσε ότι δεν συντρέχει λόγος συνέχισης της αργίας τον μήνα Ιούλιο του 2017, οπότε αυτός ανέλαβε καθήκοντα, πλην όμως με την απόφαση επί της ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης κρίθηκε ότι οι λόγοι επιβολής της αργίας θα έπρεπε να κριθούν εκ νέου τον Φεβρουάριο του έτους 2017, πράγμα που δεν έγινε με αποτέλεσμα να μην πρέπει να συνεχιστεί η κατάσταση αργίας.

Με αυτό το σκεπτικό ο υπάλληλος αποκαταστάθηκε στην υπηρεσία αναδρομικά, ζήτησε δε να του καταβληθούν οι μισθοί που δεν είχε εισπράξει για το διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2017 και Ιουλίου 2017.

Η υπηρεσία του υπαλλήλου απεύθυνε ερώτημα στο ΝΣΚ σχετικά με το αν οφείλει να καταβάλει τους μισθούς στον υπάλληλο, καθότι αφενός μεν η διαπιστωτική πράξη είχε εκδοθεί τον Ιούλιο και αφετέρου μέχρι εκείνον τον μήνα ο υπάλληλος δεν είχε αναλάβει πραγματικά καθήκοντα.

Το ΝΣΚ ανατρέχοντας στις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα έλαβε υπόψη του ότι σύμφωνα με το Νόμο η καταβολή μισθού συνδέεται στενότατα με την πραγματική ανάληψη υπηρεσιακών καθηκόντων, καθόσον η αξίωση του υπαλλήλου για την καταβολή σε αυτόν μισθού γεννάται με την ανάληψη υπηρεσίας.

Καταβολή μισθού χωρίς παροχή πραγματικής υπηρεσίας νοείται μόνο στην περίπτωση που ο υπάλληλος παρακωλύεται στην προσφορά της εργασίας του από λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του. Σε περίπτωση επαναφοράς υπαλλήλου από κατάσταση αργίας ο εν λόγω υπάλληλος δικαιούται μισθού από την έκδοση του πρωτοκόλλου επανάληψης των καθηκόντων του.

Περαιτέρω ο υπάλληλος επανέρχεται στην ενεργό υπηρεσία μετά από αργία είτε από το χρόνο της κοινοποίησης σε αυτόν της πράξης επαναφοράς είτε αυτοδίκαια. Όταν δεν συντρέχει περίπτωση αυτοδίκαιης επαναφοράς, απαιτείται η έκδοση και κοινοποίηση πράξης επαναφοράς.

Ο νομοθέτης παρ’ όλ’ αυτά έχει ρυθμίσει και την περίπτωση που ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντα του από κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας (χωρίς να έχει ακυρωθεί η πράξη που τον έθεσε σε διαθεσιμότητα ή αργία). Με την παρ. 4 του ά. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα προβλέπεται ότι η αξίωση του υπαλλήλου σε μισθό αρχίζει από την επανάληψη των καθηκόντων του. Η πρόβλεψη αυτή απηχεί την πρόθεση του νομοθέτη να καταβληθεί στον δημόσιο υπάλληλο μισθός μόνο μετά την εν τοις πράγμασι ανάληψη και εκτέλεση καθηκόντων.

Με αυτές τις σκέψεις, και με δεδομένο ότι ο υπάλληλος δεν είχε αναλάβει εν τοις πράγμασι καθήκοντα από τον Φεβρουάριο του 2017 έως τον Ιούλιο του 2017, το ΝΣΚ έκρινε ότι δεν πρέπει να του καταβληθούν οι μισθοί της εν λόγω περιόδου.

Σημείωσε δε ότι οι μισθοί αυτοί (μαζί με τους μισθούς της περιόδου που βρέθηκε σε αργία) μπορούν να του καταβληθούν σε περίπτωση που αυτός απαλλαχθεί στην πειθαρχική διαδικασία ή στην ποινική δίκη. 

* Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();