πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019

Δυνατότητα ανάθεσης σε οδηγό από δήμους για την κίνηση λεωφορείων

Νέα διάσταση στις δημοτικές συγκοινωνίες δίνει η τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στον αναπτυξιακό νόμο «Επενδύω στην Ελλάδα» με την οποία δίνει την δυνατότητα στους δήμους να αναθέτουν σε ιδιώτη οδηγό την κίνηση των λεωφορείων τους.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση με την παράγραφο 6 της τροπολογίας ρυθμίζεται ένα μείζον ζήτημα για τις δημόσιες υπηρεσίες συγκοινωνιακού έργου. Με την ισχύουσα ρύθμιση οι δήμοι επιφορτίζονται με την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με ιδιωτικής χρήσης οχήματα, πλην όμως δεν επαρκούν οι οδηγοί τους για να καλύψουν το σύνολο των αναγκών της κίνησης των εν λόγω οχημάτων. Με τις προτεινόμενες διατάξεις ορίζεται ότι με τις προϋποθέσεις του άρθρου 61 του νόμου 3979/2011 οι δήμοι κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου το οποίο είναι το εκ του Συντάγματος κατά τεκμήριο αρμόδιο όργανο να ρυθμίζει τις «τοπικές υποθέσεις» σταθμίζοντας την εκάστοτε περίπτωση, μπορούν να αναθέτουν κατά τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 τις υπηρεσίες οδηγού ώστε να εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον το οποίο εν προκειμένω συνυφαίνεται με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου προς τους πολίτες όλων των δήμων της χώρας.

Τι λέει το άρθρο 61 του νόμου 3979/2011
Αρθρο 61 Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Α΄ 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006).

Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.
Συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί από δήμους, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, με τις οποίες έχει ανατεθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και η αποκομιδή και διαχείριση αποβλήτων, θεωρούνται νόμιμες μέχρι τη λήξη τους.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();