πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

ΥΠΕΣ προς Δήμους & Περιφέρειες: Προθεσμία στους ΟΤΑ για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών, με την οποία τους ενημερώνει για την Οριστική παύση της αναγκαιότητας άντλησης στοιχείων που αφορούν στο προσωπικό των φορέων Τ.Α από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του.

Αναλυτικά στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:
Με την (α) σχετική εγκύκλιο γνωστοποιήθηκε η παύση της υποχρέωσης των Δήμων και Περιφερειών για διάθεση των στοιχείων του προσωπικού τους και της μισθοδοσίας του στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (Κ.Δ) του ΥΠ.ΕΣ, ενόψει της πρόσβασης της υπηρεσίας μας στα αναλυτικότερα δεδομένα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλ. Δημοσίου (Μ.Α.Δ.Ε.Δ) και της
λήψης μηνιαίων στοιχείων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π).
Στην ως άνω εγκύκλιο επισημάνθηκε ωστόσο το έλλειμμα αξιόπιστης πληροφόρησης αναφορικά με τη στελέχωση των οργανικών μονάδων των Δήμων/Περιφερειών και η υπηρεσία μας επιφυλάχθηκε, με νεότερη εγκύκλιο, να παράσχει αρχεία και οδηγίες για την τυποποίηση των εν λόγω στοιχείων προς διάθεσή τους στον Κ.Δ.
Με την πρόσφατη όμως υλοποίηση της επέκτασης της εφαρμογής του Ψηφιακού Οργανογράμματος της Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης (βλ. β. σχετ.), μέσω της οποίας θα συνδεθεί, από τους πιστοποιημένους υπεύθυνους των Δήμων και Περιφερειών, κάθε υπάλληλος του φορέα που απογράφεται στο Μ.Α.Δ.Ε.Δ με τη θέση στην οποία κατέχει στο ψηφιακό του οργανόγραμμα (τεθείσα προθεσμία ενεργειών η 31η Δεκεμβρίου 2019), καθίσταται πλέον μη αναγκαία η συνέχιση της διαδικασίας άντλησης των στοιχείων στελέχωσης μέσω του Κ.Δ, καθώς η υπηρεσία μας θα έχει πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα της προαναφερθείσας διαδικτυακής εφαρμογής του Ψ.Ο.

2
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, σας γνωστοποιούμε την πλήρη και οριστική παύση της αναγκαιότητας διάθεσης στοιχείων που αφορούν στο προσωπικό των φορέων Τ.Α στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ και υπενθυμίζεται η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης εκ μέρους σας όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη ένταξη του φορέα σας στην εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος, κατά τα οριζόμενα στη (β) σχετική εγκύκλιο, καθώς τυχόν παράλειψη ή καθυστέρησή σας συνεπάγεται αφενός, την αδυναμία συμμετοχής του φορέα σας στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, αφετέρου την αδυναμία έγκρισης οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού υποβάλλετε στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2020, λόγω μη ανάρτησης της οικείας κενής θέσης στην εν λόγω εφαρμογή.
Συνεπώς παρακαλούμε για την ολοκλήρωση των ενεργειών σας έως την τεθείσα, από την εγκύκλιο, προθεσμία (31η Δεκεμβρίου 2019).

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();