πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

Αλλαγές στα όρια των Δημοσίων Συμβάσεων

H Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων προχώρησε στην δημοσίευση διορθωτικού της οδηγία 2014/24/ΕΕ που δημοσιεύθηκε στις 24 Μαίου 2016 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ L 135/120) σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕΕΕ L 94/28.03.2014).
Το διορθωτικό μπορούν οι αναθέτουσες αρχές να αναζητήσετε και στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (www.eaadhsy.gr). Η ισχύς των νέων ορίων ξεκινάνε από 1/1/2020.

Συγκεκριμένα στο Βιβλίο Ι:
Το κατώτατο όριο των 5.548.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων μετατρέπεται σε 5.350.000 ευρώ.
Το κατώτατο όριο των 221.000 ευρώ προμηθειών και υπηρεσιών για διαγωνισμούς μελετών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές γίνεται 214.000 ευρώ

Στο Βιβλίο ΙΙ
Οι 443.000 ευρώ που προβλέπονται για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και για τους διαγωνισμούς μελετών μετατρέπονται σε 428.000 ευρώ και τα 5.548.000 ευρώ για τις συμβάσεις έργων σε 5.350.000 ευρώ.

Οι Κανονισμοί είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα κράτη μέλη και ισχύουν άμεσα από 1/1/2020 και, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 235 του ν. 4412/2016, αναθεωρούνται αντίστοιχα και τα όρια της ελληνικής νομοθεσίας.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();