πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

ΑΣΕΠ: Έρχονται νέες προσλήψεις σε ΚΕΠ - Τι αλλάζει στη σύσταση θέσεων (εγκύκλιος)

Ενόψει προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έκδοση Προκήρυξης Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ – με σειρά προτεραιότητας – για την κάλυψη κενών θέσεων μόνιμων υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. σε ΚΕΠ συγκεκριμένων Δήμων της Χώρας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το υπουργείο εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία διαπιστώνει μία διαφορετική αποτύπωση των συστημένων θέσεων του κλάδου αυτού στους Ο.Ε.Υ. ορισμένων Δήμων της χώρας.

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο σημειώνεται:
Ειδικότερα, παρατηρούνται τα εξής: – αρκετοί Δήμοι δεν έχουν λάβει υπόψη τις ρυθμίσεις του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 και προβαίνουν σε διαδικασίες σύστασης θέσεων του Κλάδου Δ.Υ.Π., χωρίς να έχουν για αυτό την προβλεπόμενη νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 113 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α΄). Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η εσφαλμένη εικόνα των Δήμων για τoν συνολικό αριθμό των θέσεων του κλάδου, όπως και για τον αριθμό των τυχόν υπαρχόντων κενών θέσεων.

– με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄) περί του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.), λαμβάνουν χώρα μετατάξεις υπαλλήλων σε κενές θέσεις του κλάδου Δ.Υ.Π. σε ΚΕΠ της χώρας, οι οποίες δεν υφίστανται, δηλαδή δεν έχουν συσταθεί κατά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

– η Υπηρεσία μας γίνεται συχνά αποδέκτης ερωτημάτων για τη δυνατότητα ή μη κάλυψης τυχόν υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Δ.Υ.Π. από δημοτικούς υπαλλήλους άλλων κλάδων του οικείου Δήμου.

Ως εκ των ανωτέρω, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

[α] η σύσταση θέσεων υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. έλαβε χώρα με τη δημοσίευση -κατά χρονολογική σειρά – των ΦΕΚ 757/Β’/26.6.2006, ΦΕΚ 294/Β’/5.3.2007 και ΦΕΚ 1889/Β’/4.9.2009, κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων,

[β] η σύσταση θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου Δ.Υ.Π. στα ΚΕΠ, πραγματοποιείται με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 3 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 113 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α΄).

Περαιτέρω, σας εφιστούμε την προσοχή στα εξής:

 η σύσταση ή η τροποποίηση των θέσεων υπαλλήλων κλάδου Δ.Υ.Π. δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων της χώρας,

 η πλήρωση των κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό κλάδου Δ.Υ.Π., όπου αυτές υφίστανται, πραγματοποιείται με Προκήρυξη μέσω του ΑΣΕΠ κατόπιν ενεργειών από το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα,

 με τις διατάξεις του άρθρου 40, παρ. 3 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄), προβλέφθηκε ότι το προσωπικό του Κλάδου Δ.Υ.Π., που υπηρετεί σε ΚΕΠ που συγχωνεύεται, μεταφέρεται αυτοδίκαια μαζί με τις θέσεις που κατέχει, στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση (σχετική η εγκύκλιος μας ΔΟΛΚΕΠ/Φ5/198/οικ. 22094/7.11.2011).

Συνοψίζοντας, οι κενές θέσεις κλάδου ΔΥΠ δεσμεύονται από την Υπηρεσία μας, με σκοπό την κατά καιρούς δυνατότητα κάλυψής τους με μόνιμο προσωπικό, ενώ παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα για τυχόν κάλυψη των θέσεων αυτών, με τη διαδικασία που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 261 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄).

Κατόπιν όλων των προεκτεθέντων, η κάλυψη των τυχόν υφισταμένων κενών θέσεων του κλάδου Δ.Υ.Π. δεν μπορεί να γίνεται με μεταφορά ή μετάταξη υπαλλήλων άλλων κλάδων του οικείου Δήμου, ακολουθώντας τις διατάξεις και τη διαδικασία που διέπουν τους δημοτικούς υπαλλήλους.

Για την περίπτωση, δε, που έχουν ήδη συσταθεί και αποτυπωθεί στους αντίστοιχους ΟΕΥ των Δήμων σας μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2019 θέσεις του κλάδου Δ.Υ.Π., παρά και αντίθετα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/ Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 113 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α΄), παρακαλούμε προς θεραπεία αυτού, όπως μας ενημερώσετε εγγράφως σχετικά με τον αριθμό των θέσεων αυτών, προκειμένου η υπηρεσία μας να προχωρήσει στην ορθή αποτύπωσή τους και εν συνεχεία να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη σύννομη τακτοποίηση των υπαλλήλων που τυχόν έχουν καλύψει τέτοιες θέσεις με μετάταξη, κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4440/2016 (ΕΣΚ).

Προσδοκούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();