πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 11 Απριλίου 2020

Δυνατότητα σύστασης οργανικών θέσεων για την παροχή υπηρεσιών «Βοήθεια στο Σπίτι» σε δήμους που δεν υλοποιούν το πρόγραμμα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 58 Αριθ. Πρωτ.: 22899 (10 -4-2020) το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», που υλοποιείται με επιτυχία επί σειρά ετών σε ΟΤΑ α’ βαθμού όλης της χώρας, αποτελεί σημαντικό μέσο κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ και λοιπών ευπαθών ομάδων πολιτών, καλύπτοντας διαχρονικά βασικές ανάγκες διαβίωσης του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού ωφελούμενων, με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό του.
Όπως αναδείχθηκε, άλλωστε, και κατά την τρέχουσα περίοδο αντιμετώπισης της κρίσης του κορωνοϊού, η ύπαρξη οργανωμένης δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» στους δήμους μπορεί, άμεσα και αποτελεσματικά, να συμβάλει στην προσφορά ποικίλων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ιδίως τους ασθενέστερους.

Δεδομένου του γεγονότος ότι οι 273 δήμοι που ήδη συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο άρθρο 91 του ν. 4583/2018 για τη σύσταση θέσεων και η δημοσίευση της προκήρυξης πλήρωσης αυτών βρίσκεται σε τελικό στάδιο, τα προσφάτως υποβληθέντα αιτήματα δεν δύναται να εξεταστούν σε αυτό το πλαίσιο, καθώς δεν εμπίπτουν 1
στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τη σπουδαιότητα της παροχής των σχετικών υπηρεσιών, οι Δήμοι που δεν υλοποιούν το πρόγραμμα προς το παρόν έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τους οικείους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας και να συστήσουν τις αναγκαίες θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού, σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), προκειμένου να συμπεριλάβουν στις κοινωνικές υπηρεσίες τους την κατ οίκον φροντίδα.

Οι ενδιαφερόμενοι δήμοι θα πρέπει να προβούν άμεσα στις ακόλουθες ενέργειες:

Σύσταση αναγκαίων θέσεων

Για την παροχή υπηρεσιών βοήθειας στο σπίτι, απαιτούνται, τουλάχιστον:
μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών
μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
μία (1) θέση ΥΕ Οικογενειακών ή Οικιακών βοηθών
και μία (1) θέση ΔΕ Οδηγών (εφόσον υπάρχει αυτοκίνητο)

Οι θέσεις συστήνονται κατά κατηγορίες και κλάδους με τη διαδικασία του αρ.10 του ν.3584/2007, δηλαδή με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η εγκριτική πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συντρέχουν οι οικονομικές προϋποθέσεις της παρ.3 του ίδιου άρθρου, δηλαδή για τη σύσταση κάθε νέας θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων, πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο.

Εννοείται ότι δεν απαιτείται η σύσταση νέων θέσεων, αν υφίστανται αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού στον ΟΕΥ.

Σε περίπτωση σύστασης περισσότερων της μίας θέσεων ανά κλάδο ή θέσεων διαφορετικών κλάδων από τους προτεινόμενους κατά τα ανωτέρω, συναφών πάντως με την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος (π.χ. ΠΕ Ψυχολόγων, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών), θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς η σχετική αναγκαιότητα, προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά το στάδιο της εισήγησης του Υπουργού για τη χορήγηση της έγκρισης.

Υποβολή αιτήματος προς έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει

Για τον προγραμματισμό της κάλυψης των ανωτέρω θέσεων, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής βάσει του άρθρου 3 παρ.1 του ν.4623/2019, στην οποία να αναφέρονται ο αριθμός των αιτούμενων κενών θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο, όπως ακριβώς έχουν προβλεφθεί στον ΟΕΥ, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα διορισμού ή και πρόσθετα, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η ειδική αιτιολόγηση στην περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση του αριθμού ή του κλάδου των θέσεων σε σχέση με τους προτεινόμενους.

Για την κάλυψη της δαπάνης πλήρωσης των θέσεων, θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις τόσο για το έτος 2020 όσο και κάθε επόμενο έτος.
Ειδικότερες οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των αιτημάτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα σας δοθούν με νεώτερο έγγραφο της υπηρεσίας μας.

Επισημάνσεις

Δήμοι που υπέβαλαν σχετικό αίτημα με τη διαδικασία του ετήσιου προγραμματισμού, παρακαλούνται να επανυποβάλουν το αίτημά τους, τηρώντας τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου.

Επειδή οι περιγραφόμενες διαδικασίες είναι χρονοβόρες και προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξέταση έκδοσης προκήρυξης σε δεύτερο χρόνο, παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την κατάλληλη προετοιμασία των διοικητικών υπηρεσιών σας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, για την άμεση παροχή υπηρεσιών Βοήθειας στο Σπίτι σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες την τρέχουσα περίοδο αντιμετώπισης της κρίσης του κορωνοϊού, παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας σύμβασης έως τέσσερις μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό τέταρτο παρ.2 της από 14-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19» (64/Α’).

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Παναγιώτης Θεοδωρικάκος

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();