πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

Κορωνοϊός. Τα έντυπα ΣΕΠΕ για εκ περιτροπής εργασία, τηλεργασία, μεταφορά εργαζομένων. Πότε υποβάλλονται

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1161/3-4-2020 η υπ’ αριθ. 13564/Δ1.4770 υπουργική απόφαση με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) απόφαση του Υπουργού Εργασίας για την υποβολή εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και η οποία καθορίζει τα νέα έντυπα ειδικού σκοπού που πρέπει να υποβάλλονται σε περίπτωση εφαρμογής των νέων συστημάτων, της τηλεργασίας, της εκ περιτροπής εργασίας (σύστημα εργασίας με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας), και της μεταφοράς εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου.
Ποια είναι τα νέα έντυπα ειδικού σκοπού και πότε υποβάλλονται.

ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ ΠΝΠ (Α΄ 55/11.03.20)
Το έντυπο αυτό θα υποβάλλεται από όλους τους εργοδότες οι οποίοι έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν την παροχή εκ μέρους των εργαζομένων εργασία εξ αποστάσεως, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.
Το έντυπο ειδικού σκοπού  Ε 4.1 θα πρέπει να υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου.

ΕΝΤΥΠΟ 4.2: ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΕΦ. Α.2. ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12998/232/23-3-2020
Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά και συμφωνούν με εργαζομένους τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος των 800 ευρώ, την παροχή εργασίας με τηλεργασία μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης. Για την κάλυψη των πρόσκαιρων αυτών αναγκών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 10% των εργαζομένων που τελούν σε αναστολή.
Το έντυπο ειδικού σκοπού 4.2 πρέπει να υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη πραγματοποίησης της τηλεργασίας.
Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της ανωτέρω εργασίας, υποβάλλεται ΑΠΔ και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΕΝΤΥΠΟ 4.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-2020)
Υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται σημαντικά λόγω της κρίσης του κορωνοϊού και επιβάλλουν μονομερώς σύστημα εκ περιτροπής εργασίας στο 50% τουλάχιστον του προσωπικού τους με κατ’ ελάχιστον απασχόληση δύο (2) εβδομάδες, το μήνα συνεχόμενα ή διακεκομμένα.
Το έντυπο ειδικού σκοπού Ε 4.3 θα πρέπει να υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου.
Η εφαρμογή του μέτρου αυτού, μπορεί να γίνει συνδυαστικά με την αναστολή συμβάσεων εργασίας στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις

ΕΝΤΥΠΟ 4.4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10, ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-2020)
Το έντυπο υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, από εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του και μεταφέρουν προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.
Το έντυπο ειδικού σκοπού Ε 4.4 θα πρέπει να υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τους εργοδότες μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου.
Η μεταφορά προσωπικού μπορεί να γίνει συνδυαστικά με την αναστολή συμβάσεων εργασίας στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();