πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 9 Μαΐου 2020

Συγκροτείται επιτροπή για τη επανεξέταση του 4412

Με την Πράξη 11 της 29.4.2020 του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 91, Τεύχος ‘A της 3ης Μαΐου 2020, συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία λειτουργεί ως Ομάδα Διαχείρισης Έργου, για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.
Η Επιτροπή προσδιορίζει τις προτεραιότητες των δράσεων του πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του κάθε υπουργείου, καταρτίζει τα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη επιμέρους στόχων, όπως διαβούλευσης, έκδοσης κανονιστικών πράξεων, οργανωτικών αλλαγών, εκπαίδευσης, και δίνει κατευθύνσεις για την υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Η Επιτροπή αποτελείται από:
α) τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Πρόεδρο,
β) τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,
γ) τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό μεταξύ των υπουργείων,
δ) τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου,
ε) τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τη βιομηχανία, το εμπόριο και την προστασία του καταναλωτή,
στ) τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα απλοποίησης και ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών, ως μέλη.

Εντύπωση βέβαια προκαλεί το γεγονός ότι δεν συμμετέχει ο Υπουργός Εσωτερικών για ένα θέμα που αφορά αποκλειστικά και μόνο το Δημόσιο.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν, κατά περίπτωση, ως εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι εξής:
α) ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θέματα εμπορίου,
β) ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
γ) ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
δ) ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει ο Υπουργός Επικρατείας.

Η διοικητική και γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής ανατίθεται στο Τμήμα Συντονισμού και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ομάδες εργασίας
Για την υποβοήθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της, η Επιτροπή μπορεί να συνιστά ή να εισηγείται στους κατά περίπτωση αρμόδιους υπουργούς τη σύσταση ομάδων εργασίας και ομάδων διοίκησης έργου αποτελούμενων από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα ή και ιδιώτες εμπειρογνώμονες, να ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και να παρακολουθεί το έργο τους.
Στην Επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον καλούνται από αυτήν, στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και εμπειρογνώμονες.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή μπορεί να διαβουλεύεται με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και συλλογικών φορέων, καθώς και με στελέχη της δημόσιας διοίκησης για την ανταλλαγή απόψεων και την εξασφάλιση των συνεργειών που απαιτούνται για την πληρέστερη αναμόρφωση και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου του ν. 4412/2016.
Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και κάθε άλλος εμπλεκόμενος φορέας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα οφείλουν να δίνουν πληροφορίες και στοιχεία προς την Επιτροπή και τις επιμέρους ομάδες εργασίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτής, καθώς και την προώθηση των απαιτούμενων δράσεων.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();